ติว-สอบใบอนุญาต-ทนายความ

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ โดย ทนายชัชวาลย์ บำรุงวงศ์  ทนายชัชวาลย์ บำรุงวงศ์

 

 

ฝึกหยิบแบบพิมพ์ศาล สำหรับผู้ผ่านภาคทฤษฎีแล้ว จะสอบภาคปฏิบัติต่อไป

 

ตัวอย่างโครงสร้างการเขียนข้อสอบอัตนัย การสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

คดีมีข้อพิพาท

 

คดีไม่มีข้อพิพาท

 • คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
 • คำร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ
 • คำร้องขอให้ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์

 

คำร้อง : คดีแพ่ง

 • คำร้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้โจทก์ชนะคดีโดยขาดนัด
 • คำร้องขอรวมคดี
 • คำร้องขอเลื่อนคดี
 • คำร้องขอหมายเรียกพยานบุคคล
 • คำร้องขอให้ชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
 • คำร้องขอขยายระยะเวลา
 • คำร้องขอออกหมายบังคับคดี
 • คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
 • คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน
 • คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง
 • คำร้องขอให้เพิ่มโทษ
 • คำร้องขอดำเนินคดีต่างผู้ตาย
 • คำร้องขอเรียกคู่ความเข้ามาแทนที่คู่ความผู้มรณะ

 

คำร้อง : คดีอาญา

 • คำร้องขอถอนฟ้อง
 • คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ
 • คำร้องขอหมายเรียกพยานบุคคล
 • คำร้องทุกข์

 

คำแถลง

 • คำแถลงขอส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์
 • คำแถลงขอให้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
 • คำแถลงขอปิดหมายและส่งหมายข้ามเขต
 • คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
 • คำแถลงขอคัดคำพิพากษาหรือคำสั่ง
 • คำแถลงขอรับเงินค่าขึ้นศาลคืน

 

หนังสือ

 

สัญญา

 • หนังสือสัญญากู้
 • หนังสือสัญญาเช่าบ้าน
 • หนังสือจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาล
 • หนังสือรับสภาพหนี้

 

พินัยกรรม

 

ตัวอย่างข้อสอบปรนัย การสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

 

 

เตรียมสอบ-ทนายความ-ภาคปฏิบัติ
เตรียมสอบ-ทนายความ-ภาคปฏิบัติ

 

OK-นาวิน-ขำแป้น

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 967 times, 2 visits today)