รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

มาตรา 47

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐ

บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประกันด้วยบุคคล-ค้ำประกัน

ประกันด้วยบุคคล (ค้ำประกัน)

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน ใน บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 11 มาตรา 680 ถึง มาตรา 701 เป็นเรื่องการค้ำประกันด้วยบุคคล และมีการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้
หมวด 3 ผลภายหลังชำระหนี้
หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน