โครงสร้าง-ประมวลกฎหมายอาญา-3-ภาค

ประมวลกฎหมายอาญา

โครงสร้าง-ประมวลกฎหมายอาญา-3-ภาค
โครงสร้าง-ประมวลกฎหมายอาญา-3-ภาค

ประมวลกฎหมายอาญา

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 27) : 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป

ลักษณะ 1 : บทบัญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
หมวด 1 บทนิยาม – (1)
หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา – (2-17)
หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
– ส่วนที่ 1 โทษ – (18-38)
– ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย – (39-50)
– ส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ – (51-58)
หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา – (59-79)
หมวด 5 การพยายามกระทำความผิด – (80-82)
หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน – (83-89)
หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง – (90-91)
หมวด 8 การกระทำความผิดอีก – (92-94)
หมวด 9 อายุความ – (95-101)

ลักษณะ 2 : บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ – (102-106)

ภาค 2 ความผิด

ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
– หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ – (107-112)
– หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร – (113-118)
– หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร – (119-129)
– หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ – (130-135)
ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย – (135/1-135/4)
ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
– หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน – (136-146)
– หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ – (147-166)
ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
– หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม – (167-199)
– หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม – (200-205)
ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา – (206-208)
ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน – (209-216)
ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน – (217-239)
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
– หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา – (240-249)
– หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว – (250-263)
– หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร – (264-269)
– หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ – (269/1-269/7)
– หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง – (269/8-269/15)
ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า – (270-275)
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ – (276-287/2)
ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
– หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต – (288-294)
– หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย – (295-300)
– หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก – (301-305)
– หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็กคนป่วยเจ็บหรือคนชรา – (306-308)
ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
– หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ – (309-321/1)
– หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ – (322-325)
– หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท – (326-333)
ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
– หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ – (334-336 ทวิ)
– หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ – (337-340 ตรี)
– หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง – (341-348)
– หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ – (349-351)
– หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก – (352-356)
– หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร – (357)
– หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ – (358-361)
– หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก – (362-366)
ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวศพ – (366/1-366/4)

ภาค 3 ลหุโทษ

มาตรา 367-398

ประมวลกฎหมายอาญา-ฉบับ-AI
electronic-criminal-click
หน้าปก-ประมวลกฎหมายอาญา-ฉบับ-AI-Stratup
หน้าปก-ประมวลกฎหมายอาญา-ฉบับ-AI-Stratup
แก้ไข-ปรับปรุง-ประมวลกฎหมายอาญา
แก้ไข-ปรับปรุง-ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา-AI-Startup-290-บาท
ประมวลกฎหมายอาญา-AI-Startup-290-บาท
Print Friendly, PDF & Email
(Visited 36,213 times, 3 visits today)

12 comments

ใส่ความเห็น