ทรัพย์สินระหว่างชายหญิงที่อยู่กินกันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส

ทรัพย์สินระหว่างชายหญิงที่อยู่กินกันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส

ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่างชายหญิงที่อยู่กินกัน ทำมาหาได้ร่วมกัน โดยชายและหญิงนั้น มิได้จดทะเบียนสมรส ก็ต้องแบ่งกัน

ฟ้องหย่า

ฟ้องหย่า

หากตกลงกันไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งบังคับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ ก็ต้องขอบารมีศาลเป็นที่พึ่งโดยการฟ้องหย่า และกฎหมายกำหนดเหตุแห่งการฟ้องหย่าไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส หมวด 6 การสิ้นสุดแห่งการสมรส มาตรา 1516

ฟ้อง-รับเด็กเป็นบุตร-ทนายความ-นาวิน-ขำแป้น

การฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตร

การฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรเป็นกรณีที่ฝ่ายเด็กประสงค์จะให้เด็กนั้นเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาผู้ให้กำเนิด ซึ่งอาจเป็นกรณีที่บิดาไม่เต็มใจที่จะรับเด็กนั้นไว้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายทั้งที่เด็กนั้นเป็นบุตรของตนหรือกรณีที่บิดาตายก่อนที่จะสมรสกับมารดา หรือก่อนจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร