ฟ้องหย่า

ฟ้องหย่า

หากตกลงกันไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งบังคับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ ก็ต้องขอบารมีศาลเป็นที่พึ่งโดยการฟ้องหย่า และกฎหมายกำหนดเหตุแห่งการฟ้องหย่าไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส หมวด 6 การสิ้นสุดแห่งการสมรส มาตรา 1516