องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

1.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติให้นักการเมืองที่มีตำแหน่งใดบ้างเป็นกรรมการสรรหาองค์กรอิสระได้

Correct
Incorrect

 

2.

องค์กรใดมิใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2550

Correct
Incorrect

 

3.

องค์กรอิสระใดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีวาระการดำรงตำแหน่งนานที่สุด

Correct
Incorrect

 

4.

กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีการดำรงตำแหน่งได้กี่วาระ

Correct
Incorrect

 

5.

บุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Correct
Incorrect

 

6.

กรรมการในองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีองค์กรอิสระใดที่มีจำนวนกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่งมากที่สุดและนานที่สุด

Correct
Incorrect

 

ข้อสอบปรนัยเรื่องอื่น

 

Attention-นาวิน-ขำแป้น

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 274 times, 1 visits today)