กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน – บริษัท

1.

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2548 วันสุดท้ายที่กรรมการบริษัทสามารถส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้คือวันที่ 

Correct
Incorrect

2.

บริษัท เอ ออกหุ้นจำนวนทั้งหมด 10,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 100 บาท นายบี ได้จองซื้อหุ้นจำนวน 2,000 หุ้น ตามกฎหมายบริษัทจะต้องเรียกให้ นาย บี ชำระค่าหุ้นครั้งแรกเป็นจำนวนเงินอย่างน้อยเท่าใด

Correct
Incorrect

3.

คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ลงมติพิเศษ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

Correct
Incorrect

4.

การดำเนินการของบริษัทในข้อใดต่อไปนี้ หากข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นไม่จำต้องผ่านมติพิเศษในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

Correct
Incorrect

5.

ข้อใดไม่ถือว่าบริษัทจำกัดเลิกกันหรือไม่อาจเป็นเหตุให้ศาลสั่งให้เลิกบริษัทจำกัดได้

Correct
Incorrect

6.

การดำเนินการใดของบริษัทที่จำเป็นต้องใช้มติพิเศษของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

Correct
Incorrect

ข้อสอบปรนัยเรื่องอื่น

Manager-นาวิน-ขำแป้น

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 312 times, 1 visits today)