ทนายความและมรรยาททนายความ

มรรยาททนายความ-01
มรรยาททนายความ

1.

ข้อใดไม่ไช่วัตถุประสงค์ของสภาทนายความ

Correct
Incorrect

 

2.

การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตาม พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 ได้แก่

Correct
Incorrect

 

3.

พระราชบัญญัติทนายความฯ มีขึ้นครั้งแรกเมื่อใด

Correct
Incorrect

 

4.

วันทนายความและวันสถาปนาสภาทนายความได้แก่วันใด

Correct
Incorrect

 

5.

การต่อใบอนุญาตว่าความที่มีอายุ 2 ปีเพื่อทำการเป็นทนายความต่อไป ต้องยื่นคำขอเมื่อใด

Correct
Incorrect

 

6.

หากผู้ที่มิได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความหรือผู้ซึ่งขาดจากการเป็นทนายความมาว่าความในศาลถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 33 ต้องระวางโทษเท่าใด

Correct
Incorrect

 

7.

สมาชิกสภาทนายความได้แก่

Correct
Incorrect

 

8.

นายน้อย เขาใหญ่ ทนายความ ถูกห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด 3 ปี แต่ในระหว่างถูกห้ามทำการเป็นทนายความ นายน้อย เขาใหญ่ ในฐานะทนายผู้ร้องได้ทำคำร้องขอจัดการมรดกยื่นต่อศาลแพ่ง ความผิดที่นายน้อย เขาใหญ่ จะต้องรับนั้นมีระวางโทษอย่างไร

Correct
Incorrect

 

9.

นายอาทิตย์ ทนายความถูกคณะกรรมการสภาทนายความมีคำสั่งห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด 2 ปี นายอาทิตย์ได้รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 และได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อสภานายกพิเศษเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ในระหว่างรอคำวินิจฉัยของสภานายกพิเศษ นายอาทิตย์ตกลงทำหน้าที่ทนายความให้แก่นางศุกร์ และทำคำร้องขอจัดการมรดกยื่นต่อศาลแพ่ง การกระทำของนายอาทิตย์ ผิดหรือไม่อย่างไร

Correct
Incorrect

 

10.

วัตถุประสงค์ของสภาทนายความตาม พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ. 2528 คือ

Correct
Incorrect

 

11.

ตามความหมายของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 4 บัญญัติว่า "ทนายความ" หมายถึงผู้ใด

Correct
Incorrect

 

12.

นาย ก. ทนายความเห็นว่าข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ใช้บังคับมานานแล้วสมควรมีการแก้ไข หากจะต้องแก้ไขข้อบังคับ จะต้องดำเนินการอย่างไร

Correct
Incorrect

 

13.

ใครมีอำนาจหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งนายกและกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

Correct
Incorrect

 

14.

บุคคลต่อไปนี้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

Correct
Incorrect

 

15.

คณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจเรียกบุคคลหรือเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคดีมรรยาททนายความได้หรือไม่

Correct
Incorrect

 

16.

ผู้ใดมิใช่คณะกรรมการสภาทนายความ

Correct
Incorrect

 

17.

คณะกรรมการสอบสวนมรรยาททนายความ มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาเป็นพยานในการสอบสวนคดีมรรยาททนายความแล้วบุคคลนั้นไม่มา บุคคลนั้น

Correct
Incorrect

 

18.

ข้อใดผิด

Correct
Incorrect

 

19.

ทนายความผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาทนายความและกรรมการสภาทนายความ จะต้องเป็นผู้ซึ่งได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่ากี่ปีก่อนวันเลือกตั้งนายกหรือกรรมการ

Correct
Incorrect

 

20.

ทนายความที่ได้รับจดทะเบียนและรับใบอนุญาตก่อนวันเลือกตั้งนายกสภาทนายความและกรรมการสภาทนายความกี่วันจึงมีสิทธิเลือกตั้งนายกสภาทนายความและหรือกรรมการสภาทนายความ

Correct
Incorrect

 

21.

กรรมการสอบสวนมรรยาททนายความได้รับการแต่งตั้งจาก

Correct
Incorrect

 

22.

บรรดาข้อบังคับต่างๆ ของสภาทนายความจะมีผลใช้บังคับเมื่อใด

Correct
Incorrect

 

23.

คดีมรรยาททนายความเรื่องหนึ่ง ประธานคณะกรรมการสอบสวนฯ มีหนังสือเรียกให้ผู้จัดการธนาคารให้จัดส่งเอกสารบัญชีกระแสรายวันของทนายความผู้ถูกกล่าวหาที่มีอยู่ในธนาคารนั้นมายังประธานคณะกรรมการสอบสวนฯ เพื่อประกอบการพิจารณาคดีมรรยาททนายความภายใน 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือ ผู้จัดการธนาคารได้รับหนังสือเรียกดังกล่าวแล้ว ครบกำหนดเวลาแล้วเพิกเฉยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรผู้จัดการธนาคารมีความผิดหรือไม่อย่างไร

Correct
Incorrect

 

24.

ทนายความที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนฯ จะต้องมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528 ข้อใดที่ท่านเห็นว่าไม่ถูกต้อง

Correct
Incorrect

 

25.

การแต่งตั้งคณะกรรมการมรรยาททนายความจะสมบูรณ์เมื่อใด

Correct
Incorrect

 

26.

ทนายความที่ประพฤติผิดมรรยาททนายความหรือมีคำสั่งลบชื่อทนายความออกจากทะเบียนทนายความ จะเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนทนายความแจ้งผลคำสั่งลงโทษให้ผู้ถูกกล่าวหาทุกรายพร้อมกับแจ้งสิทธิในการฟ้องร้องต่อศาลปกครองภายในกี่วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

Correct
Incorrect

 

27.

เมื่อคณะกรรมการสภาทนายความมีคำสั่งลงโทษทนายความในคดีมรรยาททนายความ ทนายความผู้นั้นมีสิทธิที่จะดำเนินการอย่างไร

Correct
Incorrect

 

28.

การกล่าวหาว่าทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความต้องกล่าวหาภายในกำหนด

Correct
Incorrect

 

29.

นาย ก. ยื่นคำกล่าวหา นาย ข. ทนายความ ว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความ ขอให้พิจารณาลงโทษ แต่ประธานกรรมการมรรยาททนายความได้พิจารณาคำกล่าวหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆ แล้วมีคำสั่งไม่รับเป็นคำกล่าวหา และได้แจ้งคำสั่งไม่รับเป็นคำกล่าวหาให้นาย ก. ทราบแล้ว นาย ก. ประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องดำเนินการอย่างไร

Correct
Incorrect

 

30.

การสอบสวนคดีมรรยาททนายความ คณะกรรมการสอบสวนฯ จะต้องสอบสวนให้เสร็จภายในกี่วัน

Correct
Incorrect

 

31.

เมื่อคณะกรรมการมรรยาททนายความได้รับสำนวนคดีมรรยาททนายความจากประธานกรรมการสอบสวนที่ส่งสำนวนสอบสวนเสร็จแล้ว คณะกรรมการมรรยาททนายความจะต้องวินิจฉัยสำนวนคดีมรรยาททนายความนั้นให้เสร็จสิ้นภายในกี่วันนับแต่ได้รับสำนวน

Correct
Incorrect

 

32.

เมื่อสภานายกพิเศษได้รับสำนวนคดีมรรยาททนายความ ที่ทนายความอุทธรณ์คำสั่งลงโทษของกรรมการสภาทนายความสภานายกพิเศษจะต้องมีคำสั่งคดีมรรยาททนายความภายในกี่วัน

Correct
Incorrect

 

33.

วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 นายเอกทนายความ ได้เปิดเผยความลับของนายโทลูกความที่ได้รู้ในหน้าที่ของทนายความโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายโทลูกความ นายโทรู้เรื่องการประพฤติผิดมรรยาททนายความของนายเอกวันที่ 1 มกราคม 2555 นายโทจะต้องยื่นคำกล่าวหาต่อประธานคณะกรรมการมรรยาททนายความภายในวันที่เท่าใด สิทธิการกล่าวหาทนายความจึงจะไม่สิ้นสุด

Correct
Incorrect

 

34.

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 นางสาวยุติ จ้างนายชอบเป็นทนายความยื่นฟ้องคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ซึ่งจะขาดอายุความยื่นฟ้องคดีในวันที่ 1 มกราคม 2556 รับเงินค่าทนายความไปจำนวน 30,000 บาท นายชอบละทิ้งคดี ไม่ดำเนินการยื่นฟ้องคดีภายในอายุความของคดีนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน นางสาวยุติ ตรวจสอบพบว่า นายชอบ ไม่ดำเนินการฟ้องให้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 จึงบอกเลิกการจ้าง ขอเอกสารและเงินค่าทนายความคืน แต่นายชอบเพิกเฉย ไม่ยินยอมคืนให้ ต่อมานางสาวยุติได้ยื่นคำกล่าวหาว่า นายชอบประพฤติผิดมรรยาททนายความเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ข้อใดถูกต้องที่สุด

Correct
Incorrect

 

35.

วิธีการแจ้งคำกล่าวหาว่ากระทำผิดมรรยาททนายความให้แก่ทนายความผู้ถูกกล่าวหาทราบกระทำดังนี้

Correct
Incorrect

 

36.

บุคคลที่ไม่มีอำนาจกล่าวหาหรือแจ้งกล่าวหาว่าทนายความกระทำความผิดมรรยาททนายความ

Correct
Incorrect

 

37.

การยื่นคำกล่าวหาทนายความ ผู้ได้รับความเสียหายจะต้องยื่นเป็นหนังสือต่อผู้ใด

Correct
Incorrect

 

38.

บุคคลที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ สามารถกลับมาเป็นทนายความได้หรือไม่ อย่างไร

Correct
Incorrect

 

39.

ผู้กล่าวหาสามารถถอนคำกล่าวหาให้คดีมรรยาททนายความระงับได้หรือไม่

Correct
Incorrect

 

40.

ทนายความที่พบเห็นว่าทนายความคนใดประพฤติผิดมรรยาททนายความ มีสิทธิยื่นคำกล่าวหาให้ทำการสอบสวนมรรยาทของทนายความผู้นั้นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

Correct
Incorrect

 

41.

เมื่อมีการยื่นคำกล่าวหาว่าทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความแล้ว สามารถถอนคำกล่าวหาได้โดย

Correct
Incorrect

 

42.

กรณีไม่มีผู้กล่าวหาว่าทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความ คณะกรรมการมรรยาททนายความมีอำนาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนมรรยาททนายความผู้นั้นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

Correct
Incorrect

 

43.

ทนายความที่ถูกสภาทนายความมีคำสั่งลงโทษห้ามทำการเป็นทนายความ คดีอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ต่อสภานายกพิเศษ สามารถทำหน้าที่เป็นทนายความได้หรือไม่

Correct
Incorrect

 

44.

นอกจากทนายความจะถูกร้องกล่าวหาแล้ว ยังอาจถูกแจ้งกล่าวหาได้ บุคคลที่สามารถแจ้งกล่าวหา คือบุคคลดังต่อไปนี้

Correct
Incorrect

 

45.

ข้อใดไม่ถูกต้อง

Correct
Incorrect

 

46.

ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ หากมีคำร้องขอถอนคำกล่าวหา

Correct
Incorrect

 

47.

ข้อใดที่เป็นโทษในความผิดมรรยาททนายความ

Correct
Incorrect

 

48.

ผู้ใดที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีมรรยาททนายความ

Correct
Incorrect

 

49.

ในการพิจารณาคดีมรรยาททนายความคำกล่าวข้อใดถูกต้องที่สุด

Correct
Incorrect

 

50.

ในกรณีที่คณะกรรมการมรรยาททนายความเห็นว่า การสอบสวนคดีมรรยาททนายความไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนไม่เพียงพอ คณะกรรมการมรรยาททนายความมีอำนาจย้อนสำนวนให้ใครดำเนินการต่อไป

Correct
Incorrect

 

51.

การยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่สภาทนายความมีคำสั่งให้ลงโทษทนายความที่ประพฤติผิดมรรยาททนายความ ทนายความผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ใด

Correct
Incorrect

 

52.

คําสั่งของคณะกรรมการสภาทนายความ เกี่ยวกับคดีมรรยาททนายความใด ที่ให้เป็นที่สุดตามพระราชบัญญัติทนายความ พ. ศ. 2528 โดยคู่กรณีไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อสภานายกพิเศษ

Correct
Incorrect

 

53.

นาย ศ. ทนายความ ถูกคณะกรรมการสภาทนายความมีคำสั่งลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ นาย ศ. ได้รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อสภานายกพิเศษเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 สภานายกพิเศษมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม นาย ศ. สามารถทำหน้าที่ทนายความในศาลได้หรือไม่

Correct
Incorrect

 

54.

คำว่า "บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย" ในคดีมรรยาททนายความ หมายความว่าอย่างไร

Correct
Incorrect

 

55.

คณะกรรมการสภาทนายความมีคำสั่งลงโทษ นาย ก.ทนายความ ฐานประพฤติมรรยาททนายความโดยห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด 1 ปี นาย ก.ได้รับแจ้งคำสั่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 นาย ค. ยื่นคำกล่าวหาความว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 นาย ก. ได้เข้าเป็นทนายความแก้ต่างคดีอาญาให้ นาย ข. ซึ่งมี นาย ค. เป็นทนายความแก้ต่างอยู่แล้ว โดย นาย ค.ไม่ได้ยินยอม และ นาย ข. ไม่ได้ถอนตัว นาย ค. ออกจากการเป็นทนายความ ประธานกรรมการมรรยาททนายความจะมีคำสั่งรับเป็นคำกล่าวหา ได้หรือไม่

Correct
Incorrect

 

56.

กรณีใดบ้างที่ไม่เป็นโทษผิดประพฤติมรรยาททนายความ

Correct
Incorrect

 

57.

หน้าที่ของสมาชิกสภาทนายความ คือ

Correct
Incorrect

 

58.

มรรยาททนายความต่อศาลและในศาลยึดถือตามหลักการใด

Correct
Incorrect

 

59.

ทนายความได้รับหนังสือขอแรงจากผู้พิพากษาให้เป็นทนายความแก้ต่างจำเลยในคดีอาญาได้ไปพบจำเลยตามนัดหมายไปศาลในวันนัดพร้อม ยื่นใบแต่งทนายแล้วไม่ไปศาลอีกเลย ถือได้ว่าประพฤติผิดข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความข้อใด

Correct
Incorrect

 

60.

พฤติการณ์ตามข้อต่อไปนี้ ข้อใดไม่เป็นการประพฤติฝ่าฝืนต่อข้อบังคับสภาทนายความ พ.ศ.2529 หมวด 4 ข้อ 18 ซึ่งบัญญัติว่าประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณทนายความ

Correct
Incorrect

 

61.

ข้อใดถือเป็นความผิดตามข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ

Correct
Incorrect

 

62.

ทนายความพิมพ์นามบัตรว่าตนมีความรู้ความสามารถพิเศษ

Correct
Incorrect

 

63.

รับเป็นทนายความเข้าไปในคดีที่มีทนายความอยู่แล้วโดยทนายความเดิมไม่รู้เห็นหรือยินยอม

Correct
Incorrect

 

64.

ทนายความไม่ไปศาลในวันสืบพยานเพราะป่วย โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนคดี

Correct
Incorrect

 

65.

ทนายความสามารถอวดอ้างความสามารถพิเศษของตนในการทำคดี

Correct
Incorrect

 

66.

ทนายความไม่ไปศาลในวันนัด เพราะลงวันนัดผิด

Correct
Incorrect

 

67.

ศาลขอแรงทนายความให้ทำหน้าที่ทนายความจำเลยในคดีอาญาปรากฏว่าถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ครั้งแรกทนายความจำเลยไม่มาศาลโดยไม่ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี ต่อมาทนายความจำเลยจะอ้างเหตุเป็นข้อแก้ตัว ข้อใดที่เป็นข้อแก้ตัวอันสมควรและไม่ผิดมรรยาทฯ

Correct
Incorrect

 

68.

ทนายความรับว่าความให้กับ นาย ก. หลังจากคดี นาย ก. เสร็จสิ้นแล้ว ได้รับว่าความให้ นาย ข. และจะต้องฟ้อง นาย ก. เป็นจำเลย

Correct
Incorrect

 

69.

ทนายความรับว่าความให้โจทก์ตกลงค่าทนายความ 10,000 บาท ได้รับแล้ว 5,000 บาท คดีมีการทำยอมกันจำเลยในคดีนำเงินมาชำระตามสัญญายอม 5,000 บาท ทนายความจะนำเงินที่ได้มาหักกับเงินค่าทนายความที่ค้าง

Correct
Incorrect

 

70.

นายชาติชายเป็นทนายความจำเลยในคดีอาญาแต่ยังไม่ได้รับค่าจ้างว่าความ จึงได้บอกเลิกการเป็นทนายความต่อจำเลยและได้ทำคำร้องขอถอนทนายความให้เสมียนทนายไปยื่นต่อศาล แต่เสมียนทนายความทำคำร้องขอถอนทนายความหายจึงไม่ได้ยื่นต่อศาล เมื่อถึงวันนัด นายชาติชายไม่ได้ไปศาลเพราะเห็นว่าได้ให้เสมียนทนายความไปยื่นคำร้องขอถอนทนายความแล้ว ศาลจึงมีคำสั่งให้จําเลยจัดหาทนายความใหม่เพื่อให้ทำหน้าที่แทนนายชาติชายในนัดหน้า การกระทำของนายชาติชาย เป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความหรือไม่ เพราะเหตุใด

Correct
Incorrect

 

71.

นายสมศักดิ์ เป็นทนายจำเลยในคดีอาญาข้อหาพยายามฆ่า ศาลนัดสืบพยานจำเลยในวันที่ 15 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 นาฬิกา แต่ปรากฏว่านายสมศักดิ์ และจำเลยมีความเห็นไม่ตรงกัน และจำเลยแจ้งว่าจะหาทนายความใหม่ให้ว่าความแทนในวันนัดดังกล่าว แต่เมื่อถึงวันนัดนายสมศักดิ์ ไม่ไปศาลตามนัด เพราะเข้าใจว่าจำเลยจะแต่งตั้งทนายความคนใหม่เข้าว่าความแทน และยื่นคำร้องขอถอนนายสมศักดิ์จากการเป็นทนายจำเลย ศาลจึงให้เลื่อนคดีไปเพราะจำเลยไม่มีทนายความ และศาลแจ้งข้อกล่าวหาว่านายสมศักดิ์ฯ ทนายจำเลยไม่มาศาลตามนัดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ทำให้คดีล่าช้านายสมศักดิ์ ประพฤติผิดมรรยาททนายความหรือไม่

Correct
Incorrect

 

72.

นายบุญเลิศ ได้ปรึกษาทนายสมชายเกี่ยวกับทรัพย์มรดกหลังจากนั้น นายบุญเลิศได้นำทรัพย์มรดกที่เคยได้รับการปรึกษาจากทนายสมชายมาร่วมลงทุนทำการค้ากับนายบุญศรีลูกความของทนายสมชาย ต่อมานายบุญเลิศได้บอกเลิกสัญญาร่วมลงทุนกับนายบุญศรี ทนายสมชายจึงเป็นทนายให้แก่นายบุญศรี โดยรับหน้าที่เป็นทนายโจทก์ฟ้องนายบุญเลิศฐานผิดสัญญาลงทุน กรณีนี้ทนายสมชายประพฤติผิดมรรยาททนายความหรือไม่ อย่างไร

Correct
Incorrect

 

73.

คดีมรรยาททนายความเรื่องหนึ่ง ศาลมีหนังสือแจ้งมายังสภาทนายความว่า ทนายความไม่ไปศาลตามวันนัดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ทำให้คู่ความได้รับความเสียหาย และทำให้คดีต้องเลื่อนไปทนายความผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหา แก้ข้อกล่าวหาว่าไม่ได้จงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี แต่เนื่องจากเสมียนทนายลงวันนัดในสมุดนัดผิดไป ข้อแก้ตัวของทนายความรับฟังได้หรือไม่

Correct
Incorrect

 

74.

นายอังคารทนายความ ได้ตกลงเป็นทนายความให้แก่ นางพุธ เพื่อฟ้องคดีเรียกเงินจากลูกหนี้  นายอังคารได้รับเงินค่าทนายความมาแล้วบางส่วน แต่ไม่ฟ้องคดีให้ตามข้อตกลง และไม่คืนเงินที่ได้รับมาแก่นางพุธ นางพุธร้องเรียนเป็นคดีมรรยาททนายความการกระทำของนายอังคารเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความหรือไม่

Correct
Incorrect

 

75.

ทนายกบ รับว่าความให้แก่นางนก ตกลงค่าจ้างว่าความ 20,000 บาท ให้ชำระก่อนวันที่ศาลจะมีคำพิพากษา ขณะที่ศาลกำลังพิจารณาคดี ทนายกบขอให้นางนกชำระค่าทนายความและทวงถามหลายครั้ง แต่นางนกก็เพิกเฉย ทนายกบมีหนังสือทวงถามส่งแก่นางนกโดยแจ้งว่า หากไม่ชำระค่าทนายความก่อนวันนัดสืบพยานจำเลย วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ทนายกบจะไม่ไปศาล เมื่อถึงกำหนดนางนกไม่ชำระค่าทนายความ ทนายกบจึงไม่ไปศาลการกระทำของทนายกบเป็นการ

Correct
Incorrect

 

76.

ทนายความทำหนังสือทวงถามลูกหนี้ให้ชำระหนี้และชี้แจงว่า หากไม่ชำระหนี้ต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเสียค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความโจทก์ ค่าทนายความจำเลย ต้องถูกยึดทรัพย์ ส่งเรื่องไปยังที่ทำงานเพื่ออายัดเงินเดือนบัญชีเงินฝาก ผิดมรรยาททนายความหรือไม่

Correct
Incorrect

 

77.

ทนายความได้รับชำระหนี้แทนลูกความแล้วคิดหักเป็นค่าทนายความ โดยไม่แจ้งให้ลูกความทราบผิดมรรยาททนายความหรือไม่

Correct
Incorrect

 

78.

ทนายความสมศักดิ์มีความประสงค์จะลงสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา จึงวางแผนหาคะแนนนิยมล่วงหน้าโดยติดประกาศโฆษณาหน้าสำนักงานของตนว่า รับช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในทางคดีความ โดยไม่คิดค่าทนายความ กรณีนี้ทนายสมศักดิ์ ประพฤติผิดมรรยาททนายความหรือไม่ เพราะเหตุใด

Correct
Incorrect

 

79.

คำสั่งตามอำนาจหน้าที่ของบุคคลใดต่อไปนี้ เป็นคำสั่งที่ทนายความต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

Correct
Incorrect

 

80.

ทนายความที่ถูกศาลพิพากษาโทษจำคุก คดีถึงที่สุด ซึ่งไม่ใช่ความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ คณะกรรมการมรรยาททนายความ จะลงโทษได้หรือไม่

Correct
Incorrect

 

81.

ทนายความซึ่งถูกศาลพิพากษาลงโทษถึงที่สุดให้จำคุกซึ่งไม่ใช่ความผิดลหุโทษหรือประมาทจะมีผล

Correct
Incorrect

 

ข้อสอบปรนัยเรื่องอื่น

มรรยาททนายความ-01

มรรยาททนายความ 

ข้อบังคับสภาทนายความ

ว่าด้วยมรรยาททนายความ

พ.ศ. ๒๕๒๙

_________________

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) (จ) และมาตรา ๕๑ และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภา

ทนายความตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ คณะกรรมการสภาทนายความออกข้อบังคับ

ว่าด้วยมรรยาททนายความไว้ดังต่อไปนี้

หมวด ๑

บททั่วไป

_________________

 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยมรรยาททนายความและการแต่งกายของทนายความตามข้อบังคับของเนติบัณฑิตยสภาและตามบทกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๔ ทนายความผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้  ให้ถือว่าทนายความผู้นั้นประพฤติผิดมรรยาททนายความ

หมวด ๒

มรรยาทต่อศาลและในศาล

_________________

ข้อ ๕ ไม่รับหน้าที่เมื่อผู้พิพากษาได้ขอแรงให้เป็นทนายความแก้ต่างในคดีอาญา เว้นแต่จะมีข้อแก้ตัวโดยสมควร

ข้อ ๖ ไม่เคารพยำเกรงอำนาจศาล หรือกระทำการใดอันเป็นการดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในศาลหรือนอกศาล อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียอำนาจศาลหรือผู้พิพากษา

ข้อ ๗ กล่าวความ หรือทำเอกสารหรือหลักฐานเท็จ หรือใช้กลอุบายลวงให้ศาลหลง หรือกระทำการใดเพื่อทราบคำสั่ง  หรือคำพิพากษาของศาลที่ยังไม่เปิดเผย

ข้อ ๘ สมรู้เป็นใจโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อทำพยานหลักฐานเท็จ หรือเสี้ยมสอนพยานให้เบิกความเท็จ หรือโดยปกปิดซ่อนงำอำพรางพยานหลักฐานใดๆ ซึ่งควรนำมายื่นต่อศาล หรือสัญญาจะให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน หรือสมรู้เป็นใจในการให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน

หมวด ๓

มรรยาทต่อตัวความ

_________________

ข้อ ๙ กระทำการใดอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องคดีกันในกรณีอันหามูลมิได้

ข้อ ๑๐ ใช้อุบายอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้ เพื่อจูงใจให้ผู้ใดมอบคดีให้ว่าต่างหรือแก้ต่าง

(๑) หลอกลวงให้เขาหลงว่าคดีนั้นจะชนะ เมื่อตนรู้สึกแก่ใจว่าจะแพ้

(๒) อวดอ้างว่าตนมีความรู้ยิ่งกว่าทนายความคนอื่น

(๓) อวดอ้างว่าเกี่ยวเป็นสมัครพรรคพวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้ใดอันกระทำให้เขาหลงว่าตนสามารถจะทำให้เขาได้รับผลเป็นพิเศษนอกจากทางว่าความ หรือหลอกลวงว่าจะชักนำจูงใจให้ผู้นั้นช่วยเหลือคดีในทางใดๆ ได้ หรือแอบอ้างขู่ว่าถ้าไม่ให้ตนว่าคดีนั้นจะหาหนทางให้ผู้นั้นกระทำให้คดีของเขาเป็นแพ้

ข้อ ๑๑ เปิดเผยความลับของลูกความที่ได้รู้ในหน้าที่ของทนายความ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกความนั้นแล้ว หรือโดยอำนาจศาล

ข้อ ๑๒ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้ อันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกความ

(๑) จงใจขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี

(๒) จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตน หรือปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้ลูกความทราบ

ข้อ ๑๓ ได้รับปรึกษาหารือ หรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายหนึ่ง แล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้มานั้นช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน

ข้อ ๑๔ ได้รับเป็นทนายความแล้ว ภายหลังใช้อุบายด้วยประการใดๆ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เพื่อจะให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความได้ตกลงสัญญาให้

ข้อ ๑๕ กระทำการใดอันเป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ หรือครอบครองหรือหน่วงเหนี่ยว เงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร

หมวด ๔

มรรยาทต่อทนายความด้วยกัน ต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี และอื่นๆ

_________________

ข้อ ๑๖ แย่ง หรือทำการใดในลักษณะประมูลคดีที่มีทนายความอื่นว่าต่างแก้ต่างอยู่แล้วมาว่า หรือรับ หรือสัญญาว่าจะรับ ว่าต่าง แก้ต่างในคดีที่รู้ว่ามีทนายความอื่นว่าอยู่แล้ว เว้นแต่

(๑) ได้รับความยิยยอมจากทนายความที่ว่าความอยู่ในเรื่องนั้นแล้ว

(๒) มีเหตุผลอันควรเชื่อว่าตัวความได้ถอนทนายความคนก่อนจากการเป็นทนายความของเขาแล้ว หรือ

(๓) ทนายความผู้ว่าความในเรื่องนั้นปฏิเสธ หรือแสดงความไม่สมัครใจที่จะว่าความในคดีนั้นต่อไปแล้ว

ข้อ ๑๗ ประกาศโฆษณา หรือยอมให้ผู้อื่นประกาศโฆษณาใดๆ ดังต่อไปนี้

(๑) อัตราค่าจ้างว่าความ หรือแจ้งว่าไม่เรียกร้องค่าจ้างว่าความ เว้นแต่การประกาศโฆษณาของทนายความเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายซึ่งดำเนินการโดยสภาทนายความเอง หรือโดยสถาบัน สมาคม องค์การ หรือส่วนราชการใดที่เกี่ยวข้อง หรือ

(๒) ชื่อ คุณวุฒิ ตำแหน่ง ถิ่นที่อยู่ หรือสำนักงาน อันเป็นไปในทางโอ้อวดเป็นเชิงชักชวนให้ผู้มีอรรถคดีมาหาเพื่อเป็นทนายความว่าต่าง หรือแก้ต่างให้ เว้นแต่การแสดงชื่อคุณวุฒิ หรืออื่น ๆ ดังกล่าวตามสมควรโดยสุภาพ

ข้อ ๑๘ ประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ

ข้อ ๑๙ ยินยอมตกลง หรือให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ค่านายหน้าหรือบำเหน็จรางวัลใดๆ ด้วยทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ แก่ผู้ที่หาคดีความหรือนำคดีความมาให้ หรือมีคนประจำสำนักงานดำเนินการจัดหาคดีความมาให้ว่า โดยทนายความผู้นั้นคิดค่าส่วนลดของค่าจ้างให้ หรือให้เงินเดือน หรือเงินจำนวนหนึ่งจำนวนใด หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างใดๆ แก่ผู้ที่หาคดีความมาให้นั้น แม้บุคคลผู้หาคดีความมาให้โดยลักษณะดังกล่าวจะเป็นเสมียนหรือลูกจ้างประจำสำนักงานของทนายความผู้นั้นก็ตาม

หมวด ๕

มรรยาทในการแต่งกาย

_________________

ข้อ ๒๐ ในเวลาว่าความ ทนายความจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

(๑) ทนายความชาย แต่งตามแบบสากลนิยม เป็นชุดสีขาว หรือสีอื่นที่ไม่ฉูดฉาด เชิ้ตขาวผ้าผูกคอสีดำหรือสีอื่นที่สุภาพไม่ฉูดฉาดแบบเงื่อนกะลาสี หรือแต่งเสื้อชุดไทยแบบแขนสั้นหรือยาวสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย แทนเสื้อชุดสากลก็ได้ รองเท้าหุ้มส้นสีขาว น้ำตาลหรือดำ ถุงเท้าสีคล้ายคลึงกับรองเท้า

(๒) ทนายความหญิง แต่งตามแบบสากลนิยม กระโปรงและเสื้อสีสุภาพไม่ฉูดฉาดรองเท้าหุ้มส้น

(๓) ทนายความที่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบราชการ จะแต่งเครื่องแบบราชการก็ได้

(๔) ในขณะว่าความ ทนายความที่มีสิทธิ สวมเสื้อครุยเนติบัณฑิต ต้องสวมเสื้อครุยนั้นด้วย

 

หมวด ๖

มรรยาทในการปฏิบัติตามคำสั่งตามกฎหมายและข้อบังคับ

_________________

ข้อ ๒๑ ทนายความจะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ คณะกรรมการสภาทนายความ และคณะกรรมการมรรยาททนายความ ตลอดจนบรรดาข้อบังคับหรือข้อกำหนดที่บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวได้สั่งหรือมีไว้ แล้วแต่กรณี ตามอำนาจหน้าที่ซึ่งมีอยู่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙

ประธาน ดวงรัตน์

นายกสภาทนายความ

 

Attention-นาวิน-ขำแป้น

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 6,193 times, 1 visits today)