ระบบศาล

1.

มะม่วงรับจ้างสร้างบ้านให้แตงโม เมื่อสร้างบ้านเสร็จ ยังไม่ได้รับเงิน จึงนำคดีมาฟ้องศาลแขวงให้แตงโม ชดใช้เงินค่าก่อสร้าง 300,000 บาท เมื่อแตงโมได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแล้วได้ทำคำให้การต่อสู้คดีพร้อมฟ้องแย้งให้มะม่วงชดใช้เงิน 400,000 บาท ตามที่แตงโม ต้องเสียค่าจ้างช่างคนใหม่มาสร้างบ้านต่อจนเสร็จโดยอ้างว่ามะม่วงทิ้งงานไป ถ้าท่านเป็นศาลแขวงจะสั่งคำให้การและคำฟ้องแย้งของแตงโมอย่างไร

Correct
Incorrect

 

2.

คดีฟ้องขับไล่บุคคลใดๆออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยืนคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท เป็นคดีประเภทใดดังต่อไปนี้

Correct
Incorrect

 

3.

คดีเรื่องใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแขวง

Correct
Incorrect

 

4.

คดีมโนสาเร่ โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงินอันเกิดจากละเมิดเพราะเหตุรถชนกัน ศาลไกล่เกลี่ยแล้วคดีตกลงกันไม่ได้และจำเลยยังไม่ได้ยื่นคำให้การ ถ้าจำเลยต้องการต่อสู้คดี เพื่อมิให้ขาดนัดยื่นคำให้การ เมื่อศาลสอบถามคำให้การ จำเลยจะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปด้วยตนเองได้โดยวิธีใดบ้าง

Correct
Incorrect

 

5.

นายหม่ำ นายเท่ง เป็นโจทก์ฟ้องนางส้มโอ เรียกค่าเสียหายฐานละเมิดคนละ 250,000 บาท ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ถ้าท่านเป็นผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ จะสั่งอย่างไร

Correct
Incorrect

 

6.

ความผิดใดตามประมวลกฎหมายอาญา ที่มิอาจฟ้องต่อศาลแขวง

Correct
Incorrect

 

7.

คำร้องใดไม่อาจยื่นขอในศาลแขวงได้

Correct
Incorrect

 

8.

ข้อใดถือเป็นหัวใจของศาลแขวง

Correct
Incorrect

 

9.

คดีมโนสาเร่ศาลจะสั่งเลื่อนคดีได้ครั้งละกี่วัน

Correct
Incorrect

 

10.

คดีใดอยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงดุสิตและดำเนินคดีถูกต้อง

Correct
Incorrect

 

11.

ศาลแขวงมีอำนาจพิจารณาคดีใดได้

Correct
Incorrect

 

12.

คดีแพ่งใดที่ฟ้องต่อศาลแขวงไม่ได้

Correct
Incorrect

 

13.

กำหนดวันนัดของศาลแขวงในคดีแพ่งไม่มีวันนัดใด

Correct
Incorrect

 

14.

ข้อใดสามารถทำได้ในศาลแขวง

Correct
Incorrect

 

15.

ในคดีมโนสาเร่เมื่อโจทก์ได้รับทราบคำสั่งให้มาศาลแล้วไม่มาในวันนัดพิจารณา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ศาลจะมีคำสั่งอย่างไร

Correct
Incorrect

 

16.

ในวันนัดพิจารณาคดีแพ่งของศาลแขวงต้องมีการดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างไร

Correct
Incorrect

 

17.

ในกรณีเกิดความจำเป็นไม่สามารถฟ้องให้ทันเวลา 48 ชั่วโมงตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาตรา 7 พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอผัดฟ้องคราวละไม่เกินกี่วันและได้กี่คราว

Correct
Incorrect

 

18.

โจทก์ยื่นคำฟ้องต่อศาลเรียกค่าเสียหายจากการที่จำเลยผิดสัญญาเป็นทุนทรัพย์ 290,000 บาท ศาลมีคำสั่งให้หมายเรียกคดีมโนสาเร่ จำเลยยื่นคำให้การอ้างว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาและฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 500,000 บาท ศาลมีอำนาจดำเนินคดีมโนสาเร่ต่อไปหรือไม่ เพราะเหตุใด

Correct
Incorrect

 

19.

ในกรณีคดีเกิดขึ้นอยู่ในอำนาจของศาลแขวงต้องฟ้องผู้ต้องหาภายในกี่ชั่วโมง และหากไม่ขอผัดฟ้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไร จึงจะฟ้องผู้ต้องหาได้

Correct
Incorrect

 

20.

นาย ก. ถูกจับกุมข้อหาลักทรัพย์ผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจต้องนำตัว นาย ก. มาส่งฟ้องให้ทันภายในกำหนดเวลาใด หากไม่นับเวลาเดินทางตามปกติจากที่จับกุมมายังที่ทำการของพนักงานสอบสวนหรือจากที่ทำการของพนักงานอัยการมาศาลรวมคำนวณเข้าด้วย

Correct
Incorrect

 

21.

การกำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ตามมาตรา 189 แห่ง ป.วิ.พ. ได้กำหนดเอาไว้อย่างไร

Correct
Incorrect

 

22.

คำสั่งใดที่ผู้พิพากษาคนเดียวในศาลแพ่งไม่มีอำนาจ

Correct
Incorrect

 

23.

ศาลแพ่ง รับฟ้องคดีที่อยู่ในเขตศาลแพ่งกรุงเทพใต้ไว้พิจารณาพิพากษา เมื่อสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยเสร็จแล้ว จึงทราบว่าคดีไม่ได้เกิดในเขตศาลแพ่ง ดังนี้ ศาลแพ่งจะดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป อย่างไร

Correct
Incorrect

 

24.

ศาลอาญากรุงเทพใต้ รับฟ้องคดีที่อยู่ในเขตของศาลอาญาธนบุรีไว้พิจารณา ก่อนสืบพยานโจทก์ จำเลยแถลงว่าคดีอยู่ในเขตอำนาจศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา ศาลอาญากรุงเทพใต้ตรวจสอบแล้วเป็นความจริงดังนี้ ศาลอาญากรุงเทพใต้จะมีคำสั่งคดีนี้อย่างไร

Correct
Incorrect

 

25.

บุคคลต่อไปนี้ ใครไม่มีอำนาจเรียกคืนสำนวนและโอนให้ผู้พิพากษาหรือองค์คณะผู้พิพากษาอื่นในศาลนั้นรับผิดชอบแทนได้

Correct
Incorrect

 

26.

นายชม และ นายชื่น เป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันสืบพยานคดีอาญาที่พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าคนตายจนเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนถึงวันนัดฟังคำพิพากษา 3 วัน นายชื่น ซึ่งเป็นองค์คณะป่วยเป็นไข้เลือดออกต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ไม่สามารถร่วมลงชื่อในคำพิพากษาได้ ส่วนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปางอยู่ระหว่างไปอบรมกฎหมายในต่างประเทศ คงเหลือแต่นายชิด ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดลำปาง และนายช้าง ซึ่งเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดลำปางที่มาช่วยในศาลจังหวัดลำปางเพียง 2 คน ใครเป็นผู้มีอำนาจตรวจสำนวนและลงชื่อในคำพิพากษาดังกล่าวร่วมกับนายชม

Correct
Incorrect

 

27.

ข้อใดที่อธิบดีผู้พิพากษาภาคไม่มีอำนาจทำได้

Correct
Incorrect

 

ข้อสอบปรนัยเรื่องอื่น

 

OK-นาวิน-ขำแป้น

 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 905 times, 1 visits today)