กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

1.

อะไรมิใช่เป็นวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

Correct
Incorrect

 

2.

พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ 2545 ใช้บังคับกับความผิดฐานใด

Correct
Incorrect

 

3.

การแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตามกฎหมายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นการดำเนินกระบวนการระบบใด

Correct
Incorrect

 

4.

ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ. ศ. 2545 คือข้อใด

Correct
Incorrect

 

ข้อสอบปรนัยเรื่องอื่น

 

way-to-go-นาวินขขำแป้น

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 261 times, 1 visits today)