การใช้ การตีความกฎหมาย

1.

หลักการร่างกฎหมายของมองเตสกิเออร์ ที่สำคัญมีดังนี้

Correct
Incorrect

 

2.

นักกฎหมายไทยที่ถือว่าเป็นแม่บทแห่งการตีความกฎหมายได้แก่

Correct
Incorrect

 

3.

สิ่งที่ช่วยค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ดีที่สุด

Correct
Incorrect

 

4.

เมื่อไม่มีกฎหมายปรับใช้กับคดีที่เกิดขึ้น ให้ใช้หลักอุดช่องว่างแห่งกฎหมายคือ

Correct
Incorrect

 

5.

โวหารกฎหมายที่ดี ควรมีหลักสำคัญ คือ

Correct
Incorrect

 

ข้อสอบปรนัยเรื่องอื่น

 

Good-Job-นาวิน-ขำแป้น

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 934 times, 1 visits today)