กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

1.

ในการดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท ซึ่งต้องทำเป็นคำร้องขอต่อศาล ผู้ร้องขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลอย่างไร

Correct
Incorrect

 

2.

คดีแพ่งเรื่องหนึ่ง ศาลอนุญาตให้โจทก์ฟ้องคดีอย่างคนอนาถา (ปัจจุบันกฎหมายแก้ไขเป็น ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล) จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลว่าโจทก์ไม่ยากจน ดังนี้

Correct
Incorrect

 

3.

ถ้าศาลมีคำสั่งให้ยกคำขออนาถา (ปัจจุบันกฎหมายแก้ไขเป็น ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล) ผู้ขอจะใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง

Correct
Incorrect

 

4.

คู่ความในคดีแพ่งสามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องหรือต่อสู้คดีได้ในศาล

Correct
Incorrect

 

5.

การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกา ผู้ขอยื่นคำร้องพร้อมฎีกาต่อศาลใด ศาลใดมีอำนาจพิจารณาคำร้อง

Correct
Incorrect

 

6.

ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แต่เฉพาะบางส่วนหรือสั่งยกคำร้องผู้ขอสามารถ

Correct
Incorrect

 

7.

กรณีปรากฏต่อศาลว่าผู้ที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนั้นสามารถเสียค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เวลายื่นคำร้อง โดยที่ศาลไม่ทราบและได้อนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ศาลจะสั่งอย่างไร

Correct
Incorrect

 

8.

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของโจทก์ และพยานหลักฐานที่โจทก์เสนอมาพร้อมกับคำร้องแล้วเห็นว่า โจทก์ยากจนไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลจึงมีคำสั่งให้โจทก์ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด ดังนี้คำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าวมีผลอย่างไร

Correct
Incorrect

 

9.

ใครบ้างที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

Correct
Incorrect

 

10.

การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องหรือต่อสู้คดีในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือชั้นฎีกา ผู้ขอต้องยื่นคำร้อง พร้อมคำฟ้องอุทธรณ์ หรือฎีกา ต่อศาลใด

Correct
Incorrect

 

11.

นายประยุทธเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายประมวลเป็นจำเลยข้อหาหรือฐานความผิดละเมิด เรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 5,000,000 บาท โดยศาลมีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตั้งแต่วันยื่นฟ้องแล้ว ต่อมาในวันนัดพิจารณาคดี นายประยุทธมีปากเสียงกับนายประมวล และเกิดอารมณ์โกรธแค้นเข้าไปทำร้ายร่างกายนายประมวล คำสั่งศาลข้อใดถูกต้องที่สุด

Correct
Incorrect

 

12.

นายวิชัย มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาได้ถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านที่นายวิชัยมีภูมิลำเนาอยู่นั้นเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง เมื่อนายวิชัยถึงแก่ความตายทั้งที่ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ทายาทของนายวิชัยต้องการร้องขอต่อศาล เพื่อเป็นผู้จัดการมรดกของนายวิชัย จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลใด

Correct
Incorrect

 

13.

คำร้องขอเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคล หรือคำร้องอื่นใดเกี่ยวกับนิติบุคคลให้เสนอต่อ

Correct
Incorrect

 

14.

จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดลำปาง ยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคารโจทก์ สาขาเชียงใหม่ สาขาดังกล่าว ส่งคําขอไปเพื่ออนุมัติ สำนักงานใหญ่ของโจทก์ซึ่งเดิมตั้งอยู่ในเขตศาลแขวงดุสิตเป็นผู้อนุมัติให้จำเลยเป็นสมาชิกตามคำขอ แต่ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของโจทก์ย้ายที่ทำการไปอยู่ในเขตศาลแขวงปทุมวัน ต่อมา จำเลยไปรับบัตรเครดิตที่สาขาดังกล่าว นำบัตรเครดิตที่โจทก์ออกให้ไปซื้อสินค้าและบริการแล้วค้างชำระเป็นเงิน 20,000 บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉย หากโจทก์ประสงค์จะฟ้องจำเลยต่อศาลที่มูลคดีเกิด เมื่อท่านเป็นทนายความของโจทก์ จะยื่นฟ้องจำเลยที่ศาลใด

Correct
Incorrect

 

15.

นายดำ มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครปฐม นายขาวมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดราชบุรี เดินทางโดยสายการบินไทย ไปท่องเที่ยวที่ประเทศอังกฤษ ขนะที่เครื่องบินจอดที่สนามบินประเทศอังกฤษ นายดำได้ยืมเงินนายขาวเพื่อนร่วมเดินทาง 30,000 บาท โดยทำสัญญากู้กันไว้ เมื่อกลับมาเมืองไทย นายขาวได้ทวงถามให้นายดำชำระหนี้ นายดำเพิกเฉย นายขาวจะฟ้องเรียกเงินกู้จากนายดำที่ได้ศาลใดบ้าง

Correct
Incorrect

 

16.

นายเด๋อ ต้องการให้ท่านเป็นทนายความฟ้องนายเด่นจากการที่นายเด่นกู้ยืมเงินนายเด๋อไปจำนวน 300,000 บาท เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548 คิดดอกเบี้ยตามกฎหมาย ครบกำหนดชำระคืนวันที่ 12 มกราคม 2549 เมื่อครบกำหนดแล้ว นายเด่นไม่ชำระ นายเด้อให้คิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องอีกเป็นเงิน 22,500 บาท กรณีดังกล่าวท่านจะฟ้องนายเด่นที่ศาลใด

Correct
Incorrect

 

17.

มูลคดีที่เกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักร ศาลใดเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ

Correct
Incorrect

 

18.

นายเอก มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดลพบุรี ทำสัญญากู้ยืมเงินนายโท ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี สัญญากู้ยืมทำกันจำนวน 10,000 บาท บนเครื่องบินไทยจอดอยู่ที่สนามบินประเทศมาเลเซีย ต่อมานายเอกไม่ชำระหนี้ นายโทจะฟ้องนายเอกที่ศาลใด

Correct
Incorrect

 

19.

โจทก์ฟ้องบังคับจำนอง ซึ่งจำเลยไม่มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักร ศาลที่มีเขตอำนาจคือ

Correct
Incorrect

 

20.

นาย ก. มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอุบลราชธานี นาย ข. และ นาย ค. มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งสามคนเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันและมีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงเดียวกันที่จังหวัดสมุทรปราการ คนทั้งสามตายพร้อมกันที่จังหวัดอุดรธานี นาง ง. มารดาของคนทั้งสามจะยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกของคนทั้งสามที่ศาลใดใด้บ้าง

Correct
Incorrect

 

21.

นายเก่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดชลบุรี นายใหม่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดตราด ทั้งสองคนเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตโดยสายการบินไทย ขณะที่เครื่องบินจอดอยู่ที่สนามบินจังหวัดภูเก็ต นายเก่าทำสัญญากู้ให้นายใหม่ยืมเงินจำนวน 500,000 บาท ตกลงจะใช้เงินคืนภายในกำหนด 1 ปี นายเก่าถอนเงินจากธนาคารในจังหวัดภูเก็ตมอบให้นายใหม่ไป เมื่อถึงกำหนดชำระ นายใหม่ไม่ชำระเงินคืน ดังนี้นายเก่าจะฟ้องเรียกเงินตามสัญญากู้ที่ใด

Correct
Incorrect

 

22.

ประจักษ์และวนิดาเป็นสามีภรรยากัน มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งคู่เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองฮ่องกง ขณะอยู่บนเครื่องบินแอร์บัสของสายการบินไทยเที่ยวบิน ทีจี 100 ซึ่งจอดอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่ อำพันซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลำปางและเป็นเพื่อนของประจักษ์ร่วมเดินทางไปด้วย ก่อนเครื่องบินจะขึ้น อำพันขอยืมเงินประจักษ์ 20,000 บาท โดยได้ทำสัญญากู้ให้ประจักษ์ไว้ ต่อมาอำพันไม่ชำระหนี้ ดังนี้ประจักษ์จะฟ้องเรียกเงินกู้ได้ที่ศาลใด

Correct
Incorrect

 

23.

โจทย์มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดราชบุรี จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครปฐม จำเลยนำที่ดินจังหวัดอ่างทองมาทำสัญญาจะซื้อจะขายให้โจทก์โจทก์วางมัดจำไว้หนึ่งล้านบาท ต่อมาจำเลยผิดสัญญาไม่โอนที่ดินให้โจทก์ โจทก์ประสงค์จะฟ้องเรียกมัดจำคืน โจทก์จะเสนอคำฟ้องต่อศาลใด

Correct
Incorrect

 

24.

นายเสมาและนางเรไร มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ดินสินสมรสอยู่ที่สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี จังหวัดละ 1 แปลง ต่อมานายเสมาถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลศิริราช นางเรไรต้องการร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก ต้องยื่นคำร้องต่อศาลใด

Correct
Incorrect

 

25.

คดีแพ่งสองเรื่องโจทก์และจำเลยเป็นคู่ความเดียวกัน มีประเด็นอย่างเดียวกันและเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกัน คดีแรกอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค 1 คดีที่ทั้งสองอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 โจทก์เคยยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีและศาลจังหวัดสงขลา ขอให้ศาลได้รวมพิจารณาพิพากษาคดีทั้งสองในศาลเดียวกันแต่ศาลทั้งสองได้ยกคำร้องของโจทก์เสีย กรณีนี้โจทก์ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอต่อบุคคลใดเพื่อให้มีคำสั่งให้โอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งได้อีก

Correct
Incorrect

 

26.

คดีสองคดี โจทก์และจำเลยเป็นคู่ความเดียวกันมีประเด็นอย่างเดียวกันและเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกัน คดีแรกอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดกระบี่ คดีหลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดพังงา โจทก์เคยยื่นคำร้องเพื่อขอโอนสำนวนเพื่อไปรวมการพิจารณาเข้าด้วยกันแต่ทั้งศาลจังหวัดกระบี่และศาลจังหวัดพังงายกคำร้อง กรณีเช่นนี้ หากโจทก์ยังประสงค์จะขอให้ศาลรวมการพิจารณาคดีทั้งสองเข้าด้วยกัน โจทก์ต้องยื่นคำร้องต่อบุคคลใดเพื่อให้สั่งโอนคดี

Correct
Incorrect

 

27.

การขอโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งที่มีเขตอำนาจ โดยอ้างว่าการพิจารณาคดีต่อไป ณ ศาลที่ฟ้องคดีไว้นั้น จะไม่สะดวกหรืออาจไม่ได้รับความยุติธรรม คู่ความฝ่ายใดต่อไปนี้มีสิทธิขอได้

Correct
Incorrect

 

28.

คดีแพ่งจำเลยจะขอโอนคดีเมื่อใด

Correct
Incorrect

 

29.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็คจำนวน 10,000 บาท ซึ่งจำเลยเป็นผู้สั่งจ่ายและเช็คถูกธนาคารที่โจทก์นำไปเรียกเก็บปฏิเสธการจ่ายเงิน คดีของโจทก์ดังกล่าวเป็นคดีอะไร

Correct
Incorrect

 

30.

เมื่อศาลสั่งรับคำฟ้อง โจทก์จะต้องนำส่งหมายเรียกคดีแพ่งสามัญและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยภายในกี่วันนับแต่วันยื่นฟ้อง

Correct
Incorrect

 

31.

ในคดีแพ่งก่อนจำเลยยื่นคำให้การ การถอนฟ้องให้ทำเป็น

Correct
Incorrect

 

32.

ข้อใดผิด

Correct
Incorrect

 

33.

การร้องสอดด้วยความสมัครใจ หมายถึง

Correct
Incorrect

 

34.

ข้อใดไม่ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการร้องสอด

Correct
Incorrect

 

35.

คู่ความเดิมอาจยื่นคำร้องขอให้ศาลเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดี เพื่อการใช้สิทธิไล่เบี้ย หรือเพื่อใช้ค่าทดแทน ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57(3) ได้ในกรณีใด

Correct
Incorrect

 

36.

กรณีใดไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอเข้าเป็นคู่ความร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(2)

Correct
Incorrect

 

37.

ข้อใดเป็นสิทธิเกี่ยวข้องกับคดี อันเป็นเหตุให้ร้องสอดเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สาม เพื่อยังให้ได้รับรอง คุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตน ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57(1)

Correct
Incorrect

 

38.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทดีกว่าจำเลย ขอให้ขับไล่จำเลยกับบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท และห้ามจำเลยกับบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาทผู้ร้องยื่นคำร้องสอดว่า ผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก.) โดยซื้อจากผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ขอห้ามโจทก์และจำเลยเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท ให้วินิจฉัยข้อใดถูก

Correct
Incorrect

 

39.

การร้องสอดและการขอหรือเรียกเข้าเป็นคู่ความร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57 นั้น

Correct
Incorrect

 

40.

คดีแพ่งเรื่องหนึ่ง ศาลชั้นต้นกำหนดวันชี้สองสถานโดยแจ้งวันนัดให้คู่ความทราบโดยชอบแล้ว เมื่อถึงวันนัดชี้สองสถานโจทก์ไม่มาศาลโดยไม่ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี ศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานแล้ว โจทก์เห็นว่าศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทไม่ถูกต้อง โจทก์จะมีสิทธิคัดค้านว่าศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทไม่ถูกต้องได้หรือไม่

Correct
Incorrect

 

41.

ข้อใดไม่ถูกต้อง

Correct
Incorrect

 

42.

ถ้าศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทไม่ครบถ้วนตามคำฟ้องและคำให้การ แต่คู่ความไม่ได้ โต้แย้งคัดค้าน จะมีผลประการใด

Correct
Incorrect

 

43.

ถ้าคู่ความเห็นว่าศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์ไม่ถูกต้องและต้องการให้ศาลชั้นต้นกำหนดใหม่จะต้องดำเนินการอย่างไร

Correct
Incorrect

 

44.

ถ้าศาลชั้นต้นชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทไม่ครบถ้วนตามคำฟ้อง และคำให้การ ข้อความใดถูกต้องที่สุด

Correct
Incorrect

 

45.

ทนายจำเลยโต้แย้งเรื่องการตั้งประเด็นข้อพิพาท ศาลสั่งให้ทำคำคัดค้านมายื่นภายใน 7 วัน ทนายจำเลยยื่นคำคัดค้านภายในกำหนด ต่อมาศาลมีคำสั่งยกคำคัดค้าน ทนายจำเลยจะอ้างคำคัดค้านฉบับดังกล่าวเป็นการโต้แย้งคำสั่งยกคำคัดค้านเพื่อใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

Correct
Incorrect

 

46.

จำเลยมีสิทธินำพยานเข้าสืบในกรณีใดบ้าง

Correct
Incorrect

 

47.

คำให้การของจำเลยข้อใดถือว่าจำเลยยอมรับไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาท

Correct
Incorrect

 

48.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) จำเลยบุกรุกเข้าไปยึดถือการครอบครองขอให้ขับไล่และเรียกค่าเสียหาย 20,000 บาท จำเลยให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยโดยซื้อมาจากนายแดงเจ้าของเดิม จำเลยครอบครองทำประโยชน์ตลอดมาโจทก์ฟ้องคดีเอาคืนซึ่งการครอบครองเกิน 1 ปีแล้ว จึงไม่มีอำนาจ ขอให้ยกฟ้อง ให้วินิจฉัยว่าคดีมีประเด็นข้อพิพาทอย่างไร

Correct
Incorrect

 

49.

คำให้การของจำเลยข้อใดที่ไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาท

Correct
Incorrect

 

50.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก.) ได้ขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน แต่จำเลยคัดค้านว่าเป็นที่ดินของจำเลย ขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท จำเลยให้การว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมาเป็นเวลา 20 ปี แล้วโดยมารดายกให้ โจทก์ยื่นฟ้องล่วงเลย 1 ปี โจทก์จึงเสียสิทธิในการฟ้องคดี ให้วินิจฉัยว่าคดีมีประเด็นข้อพิพาทอย่างไร ฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์

Correct
Incorrect

 

51.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกู้เงินโจทก์ 100,000 บาท ตามสำเนาเอกสารกู้ท้ายคำฟ้อง หนี้ถึงกำหนดชำระแล้วแต่จำเลยไม่ยอมชำระหนี้ ขอให้ศาลบังคับจำเลยชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยให้การว่าไม่เคยกู้เงินและรับเงินจากโจทก์ตามฟ้อง สัญญากู้ท้ายคำฟ้องเป็นเอกสารปลอมทั้งฉบับและคดีขาดอายุความแล้วด้วย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง  ดังนี้ คดีมีประเด็นข้อพิพาทอย่างไรฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์

Correct
Incorrect

 

52.

คำให้การจำเลยเป็นคำให้การปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้น แต่ไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธข้อใดถูก

Correct
Incorrect

 

53.

คำให้การของจำเลยในข้อใดไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทที่ศาลจะต้องวินิจฉัย

Correct
Incorrect

 

54.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกู้เงินโจทก์ 150,000 บาท หนี้ถึงกำหนดชำระแล้วแต่จำเลยไม่ยอมชำระหนี้ขอให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่ากู้เงินโจทก์เพียง 50,000 บาท แต่โจทก์เติมตัวเลขที่หน้า จำนวนเงินในสัญญากู้เป็น 150,000 บาท โดยพลการทั้งคดีก็ขาดอายุความแล้วโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง ดังนี้คดีมีประเด็นข้อพิพาทอย่างไรฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์

Correct
Incorrect

 

55.

โจทก์ฟ้องจำเลยขอหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยา จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลให้นัดสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียว ถึงวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก ทั้งโจทก์และจำเลยต่างไม่มาศาลและไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดีกรณีนี้ถือว่า

Correct
Incorrect

 

56.

คดีแพ่งเรื่องหนึ่ง โจทก์ฟ้องจำเลย จำเลยให้การต่อสู้คดี ศาลกำหนดให้โจทก์นำพยานเข้าสืบก่อน ถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์และจำเลยมาศาล โจทก์นำพยานเข้าสืบจนเสร็จศาลให้เลื่อนคดีไป นัดสืบพยานจำเลย ถึงวันนัดสืบพยานจำเลย ทั้งโจทก์และจำเลยไม่มาศาล

Correct
Incorrect

 

57.

คดีแพ่งสามัญ โจทก์ฟ้องจำเลย จำเลยให้การต่อสู้ ศาลกำหนดให้โจทก์นำพยานเข้าสืบก่อน ถึงวันสืบพยานโจทก์นัดแรก โจทก์มาศาลส่วนจำเลยไม่มาศาล และไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ถือว่า

Correct
Incorrect

 

58.

คดีแพ่งใดที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลมีอำนาจสั่งให้โจทก์ส่งพยานเอกสารแทนการสืบพยานบุคคลได้

Correct
Incorrect

 

59.

จำเลยซึ่งศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดให้แพ้คดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การ มีสิทธิ์ดังนี้

Correct
Incorrect

 

60.

ข้อใดที่ไม่ถูกต้องดังนี้

Correct
Incorrect

 

61.

ในคดีแพ่งสามัญการพิจารณาคดีของนายยุติธรรมผู้พิพากษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน กรณีใดไม่ถูกต้อง

Correct
Incorrect

 

62.

คดีใดต่อไปนี้โจทก์ไม่ต้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้ตนชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

Correct
Incorrect

 

63.

โจทก์ฟ้องจำเลยต่อศาลแขวงเป็นคดีมโนสาเร่ จำเลยได้รับหมายเรียกโดยชอบ ถึงวันนัดจำเลยไม่มาศาล และมิได้ยื่นคำให้การไว้ก่อน หากท่านเป็นทนายโจทก์ ท่านจะต้องดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างไร จึงจะเป็นประโยชน์ต่อโจทก์มากที่สุด

Correct
Incorrect

 

64.

คดีมโนสาเร่ซึ่งไม่ใช่คดีผู้บริโภค หากโจทก์ไม่มาศาลในวันพิจารณานัดแรก ท่านซึ่งเป็นทนายความของจำเลยจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างหรือไม่

Correct
Incorrect

 

65.

ผู้มีอำนาจลงชื่อในคำให้การได้แก่ใคร

Correct
Incorrect

 

66.

ตอนสืบพยานประเด็น 7 วัน โจทก์ยื่นคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมต่อศาลจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นศาลรับประเด็น โดยอ้างนายวิชัยเป็นพยานเพิ่ม อ้างว่ารู้เห็นการที่จำเลยทำสัญญากู้ยืมเช่นเดียวกับนายสายันต์ ถึงวันนัดนายสายันต์ซึ่งโจทก์ต้องการสืบไม่มา ศาลจังหวัดอ่างทองมีคำสั่งอนุญาตให้ส่งประเด็นไปสืบนายสายัณห์ที่ศาลจังหวัดสิงห์บุรี เพราะนายสายันต์ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ในเขตศาลดังกล่าว ดังนี้ศาลจังหวัดอ่างทองจะรับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมได้หรือไม่ และคำสั่งส่งประเด็นไปยังศาลจังหวัดสิงห์บุรี ชอบหรือไม่

Correct
Incorrect

 

67.

ศาลรับประเด็นไม่มีอำนาจสั่งกรณีใด

Correct
Incorrect

 

68.

ศาลรับประเด็นมีอำนาจในกรณีใด

Correct
Incorrect

 

69.

ศาลรับประเด็นไม่มีอำนาจสั่งในกรณีใดดังต่อไปนี้

Correct
Incorrect

 

70.

ศาลรับประเด็นมีอำนาจในกรณีใด

Correct
Incorrect

 

71.

กระบวนพิจารณาที่สิ้นสุดจบลงไม่มีกระบวนพิจารณาให้เพิกถอนนั้นเมื่อใด

Correct
Incorrect

 

72.

  เมื่อได้มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล เจ้าหน้าที่ศาลรับไว้ดำเนินการออกเลขคดีดำ ศาลมีคำสั่งให้โจทก์นำค่าฤชาธรรมเนียมมาวางศาลเพิ่ม ส่วนคำฟ้องให้รอไว้สั่งเมื่อโจทก์นำเงินมาวางศาลแล้ว โจทก์ไม่อยากวางเงินค่าธรรมเนียมเพิ่ม จึงได้พาจำเลยมาทำยอม ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอม

  ถามว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมนั้นเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบอย่างไร

Correct
Incorrect

 

73.

การบังคับคดี โจทก์ยื่นคำแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีของดการขายทอดตลาดไว้มีกำหนด 6 เดือน จำเลยยินยอมแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยินยอมงด เพราะประกาศขายไปแล้ว จึงดำเนินการขายทอดตลาดมีการขายทรัพย์ได้

   ถามว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้แทนโจทก์ในการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ไปนั้นเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบหรือไม่ อย่างไร

Correct
Incorrect

 

74.

ในคดีอาญา วันไต่สวนมูลฟ้องทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศศาลอนุญาตให้เลื่อนคดี โดยเชื่อว่า ทนายจำเลยไปต่างประเทศ ความปรากฏต่อมาว่า ทนายจำเลยไปตีกอล์ฟที่หัวหิน ซึ่งไม่ตรงต่อความจริง ที่ศาลให้เลื่อนคดีนั้น เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีผิดระเบียบหรือไม่

Correct
Incorrect

 

75.

วันนัดสืบพยานโจทก์ ฝ่ายโจทก์ไม่มาศาล ฝ่ายจำเลยมาศาล ทั้งสองฝ่ายทราบนัดโดยชอบแล้ว ศาลไม่ได้สอบถามใดๆฝ่ายจำเลย ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดี ไม่มีการดำเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานจำเลย ฝ่ายจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดี อ้างว่าดำเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบ ที่ไม่สั่งให้สืบพยานฝ่ายจำเลย ถามว่า คำสั่งศาลให้จำหน่ายคดีไม่สั่งให้สืบพยานจำเลย เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบต้องเพิกถอนหรือไม่

Correct
Incorrect

 

76.

โจทก์ฟ้องจำเลยว่า ขับรถยนต์ประมาทชนรถยนต์โจทก์เสียหาย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ตามฟ้อง จำเลยอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ขยายเวลาที่จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องวางศาลเพิ่มกับมีคำสั่งรับอุทธรณ์ด้วยคำสั่งรับอุทธรณ์ไว้ด้วยนั้นเป็นการผิดระเบียบหรือไม่ และศาลชั้นต้นเองมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งนั้นได้หรือไม่

Correct
Incorrect

 

77.

โจทก์ฟ้องบังคับจำเลยให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ ในวันนัดสืบพยานโจทก์ ซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายทราบวันนัดโดยชอบแล้ว ฝ่ายโจทก์ไม่มาศาล ศาลจะจำหน่ายคดี และไม่สอบถามเหตุผลใดๆจำเลย แต่จำเลยได้แถลงต่อศาลว่าขอดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปโดยจำเลยขอสืบพยานคือตัวจำเลยเอง            คดีดำเนินกระบวนพิจารณาสืบพยาน คือ ตัวจำเลยเองเสร็จแล้ว ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ ถามว่าการดำเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานจำเลยของศาลนั้น ถือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบหรือไม่ อย่างไร

Correct
Incorrect

 

78.

โจทก์ฟ้องบังคับจำเลยให้ชำระหนี้ตามสัญญา จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ แต่ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอยื่นคำให้การ ศาลอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การภายใน 15 วัน นับแต่วันมีคำสั่ง จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง ศาลมีคำสั่งรับทำให้การ โดยมิได้มีคำสั่งเรื่องฟ้องแย้ง การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำให้การโดยมิได้มีคำสั่งเรื่องฟ้องแย้งของจำเลย เป็นการผิดระเบียบและไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่

Correct
Incorrect

 

79.

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยซึ่งขาดนัดยื่นคำให้การมาศาล สืบพยานโจทก์เสร็จจำเลยขออ้างตนเองเป็นพยานเข้าเบิกความเป็นพยาน ศาลไม่อนุญาตเพราะจำเลยไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้และพิพากษาให้จำเลยแพ้คดีคำสั่งของที่ไม่อนุญาตให้จำเลยเบิกความอ้างตนเองเป็นพยาน เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบหรือไม่ เพราะเหตุใด

Correct
Incorrect

 

80.

โจทย์มอบอำนาจให้นายสิน เป็นผู้แทนโจทก์ในการดำเนินการบังคับคดี ต่อมาในสินไปศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่อาจดำเนินการบังคับคดีได้ จำเลยก็ทราบ โจทก์ไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบในการบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ส่งหมายนัดไปยังนายสิน ณ ภูมิลำเนาโดยมีผู้รับหมายนัดไว้แทน โจทก์หรือผู้แทนโจทก์เพิกเฉยไม่ไปแถลงใดๆ ตามหมายนัด เจ้านักงานบังคับคดีจึงรายงานศาล ศาลมีคำสั่งให้ถอนการบังคับคดี คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ถอนการบังคับคดี เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบหรือไม่

Correct
Incorrect

 

81.

ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์นำเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระแทนจำเลยตามคำพิพากษามาวางศาลเพิ่มอีก 120 บาท กับมีคำสั่งรับอุทธรณ์ด้วย คำสั่งดังกล่าวของศาลเป็นคำสั่งที่ดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบหรือไม่ อย่างไร

Correct
Incorrect

 

82.

นายทอง ไม่ทราบถึงการที่โจทก์ฟ้องตน เพราะไปอยู่ประเทศกัมพูชาทำธุรกิจน้ำมันนานหลายปี ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาจนมีคำพิพากษา ให้นายทอง ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ทั้งๆที่นายทอง ไม่ได้แต่งตั้งทนายความหรือบุคคลอื่นใดให้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ นายทอง มีสิทธิร้องขอให้ศาลชั้นต้น ดำเนินกระบวนพิจารณาได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้ตนเข้าต่อสู้คดีได้ตามกฎหมาย

Correct
Incorrect

 

83.

นายแดงมอบให้ทนายโจทก์ฟ้องดำเนินคดีแพ่ง โดยทนายโจทก์ก็ได้เรียงคำฟ้อง ลงชื่อ และดำเนินกระบวนพิจารณาแทนนายแดงจนเสร็จกระบวนพิจารณาการสืบพยานโจทก์เสร็จสิ้นแต่ไม่ปรากฏใบแต่งทนายของทนายโจทก์ในสำนวน ในวันนัดสืบพยานจำเลยทนายโจทก์เพิ่งยื่นใบแต่งทนายให้ศาล เพื่อเข้าสำนวน ศาลมีคำสั่งอนุญาต โดยที่ทนายจำเลยไม่คัดค้าน จนศาลมีคำสั่งพิพากษา ศาลอนุญาตให้ทนายโจทก์ยื่นใบแต่งทนายชั้นสืบพยานจำเลยถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

Correct
Incorrect

 

84.

คดีของศาลชั้นต้น ศาลมีคำสั่งให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแก่จำเลย หากไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิดหมายได้พนักงานศาลได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้บุคคลที่อยู่ห้องแถวติดกันโดยบอกให้รับไว้แทนด้วย และจะทำรายงานว่าปิดหมาย พนักงานศาลทำรายงานการส่งหมายดังกล่าวว่าปิดหมาย หลังจากนั้นมีการดำเนินกระบวนพิจารณาต่อ การดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปมีผลอย่างไร

Correct
Incorrect

 

85.

โจทย์ขอถอนฟ้องอ้างว่าตกลงกันได้ จำเลยไม่คัดค้านศาลชั้นต้นจึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง ต่อมา 8 วัน โจทก์ยื่นคำร้องอ้างว่า จำเลยนำความเท็จมากล่าวจนโจทย์หลงเชื่อถอนฟ้อง ขอศาลเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องเนื่องจากไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณา ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

Correct
Incorrect

 

86.

ถ้าศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลไปยังศาลอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน โดยจะต้องนำสิ่งใดมาวางต่อศาล

Correct
Incorrect

 

87.

ศาลชั้นต้นชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพียงประเด็นเดียวว่า จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์หรือไม่ ทนายแถลงด้วยวาจาต่อศาลในขณะนั้น ขอให้กำหนดประเด็นเรื่อง คดีขาดอายุความหรือไม่เพิ่มด้วย ศาลชั้นต้นสั่งว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำแถลง หากท่านเป็นทนายจำเลยไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลดังกล่าว ควรดำเนินการอย่างไรต่อไป

Correct
Incorrect

 

88.

การขอทุเลาการบังคับต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้

Correct
Incorrect

 

89.

การขอทุเลาการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 231 ซึ่งบัญญัติว่า "การยื่นอุทธรณ์ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับ" แต่หากคู่ความจะขอทุเลาการบังคับไว้ก่อน จะต้องดำเนินการดังนี้

Correct
Incorrect

 

90.

การขอออกหมายบังคับคดีข้อใดถูก

Correct
Incorrect

 

91.

ในกรณีที่โจทก์ไม่มีภูมิลำเนา และไม่มีทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับคดีในประเทศไทย และคดีนี้โจทก์แพ้คดีในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แล้ว โจทก์จึงยื่นฎีกาจำเลยได้ยื่นคำแก้ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้โจทก์วางเงินต่อศาล หรือหาหลักประกันมาให้ เพื่อชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในคดี ดังนี้ ถ้าศาลจะสั่งในวันเดียวกับที่จำเลยยื่นคำแก้ฎีกาและคำร้อง กระบวนวิธีพิจารณา เกี่ยวกับคำร้องดังกล่าวนี้ ข้อใดถูกต้อง

Correct
Incorrect

 

92.

ป.วิ.พ. มาตรา 293 บัญญัติว่า ลูกหนี้ตามคำพิพากษาอาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลให้งดการบังคับคดีไว้โดยอ้างเหตุดังนี้

Correct
Incorrect

 

93.

ทรัพย์สินของลูกหนี้ ที่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีได้แก่

Correct
Incorrect

 

94.

การยื่นคำร้องขัดทรัพย์ต่อไปนี้ข้อใดถูก ตามมาตรา 288

Correct
Incorrect

 

95.

คำพิพากษาหรือคำสั่งใด ที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับคดีไม่ได้

Correct
Incorrect

 

96.

ในขณะที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไปดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลย ปรากฏว่าจำเลยทำการขัดขวางมิให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีมีสิทธิร้องขอความช่วยเหลือจาก

Correct
Incorrect

 

97.

กรณีใดที่มิใช่เหตุที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องงดการบังคับคดี

Correct
Incorrect

 

98.

เมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษา ไม่ยอมปฏิบัติตามคำบังคับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีโดยทำเป็น

Correct
Incorrect

 

99.

คดีแพ่งเรื่องหนึ่ง เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี โดยวิธีขอให้ศาลออกหมายจับลูกหนี้ตามคำพิพากษามากักขังไว้ จนกว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาจะยอมปฏิบัติตามคำพิพากษา เมื่อศาลพิจารณาคำขอดังกล่าวแล้วมีคำสั่งอนุญาต ศาลจะ

Correct
Incorrect

 

100.

คำพิพากษาในกรณีใดที่บังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้

Correct
Incorrect

 

101.

สิทธิเรียกร้องเป็นเงินที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับ ซึ่งเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาสามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการอายัดมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้

Correct
Incorrect

 

102.

ข้อใดไม่จำเป็นต้องระบุในคำขอให้ออกหมายบังคับคดี

Correct
Incorrect

 

103.

คำขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ด้วย

Correct
Incorrect

 

104.

ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาชำระเงินจำนวน 500,000 บาท ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษายื่นอุทธรณ์ ในขณะที่คดียังไม่ถึงที่สุด เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาสามารถดำเนินการอย่างใดได้บ้าง

Correct
Incorrect

 

105.

คำคู่ความ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 1(5) หมายถึงคำตอบข้อใด

Correct
Incorrect

 

ข้อสอบปรนัยเรื่องอื่น

 

OK-นาวิน ขำแป้น

 

 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 802 times, 1 visits today)