กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1.

การฟอกเงินในความหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ. ศ. 2542 หมายถึง การกระทำในลักษณะใด

Correct
Incorrect

 

2.

เมื่อศาลรับคำร้องที่พนักงานอัยการยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 49 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้ว ให้ศาลสั่งปิดประกาศไว้ที่ศาลนั้นและประกาศอย่างน้อย

Correct
Incorrect

 

3.

คณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีอำนาจสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตาม มาตรา 48 วรรคหนึ่ง ได้ไม่เกินกี่วัน

Correct
Incorrect

 

4.

ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (กฎหมาย ปปง.) ท่านเข้าใจว่าอย่างไร

Correct
Incorrect

 

5.

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามความหมายของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (กฎหมาย ปปง.) ได้แก่

Correct
Incorrect

 

6.

ในการพิสูจน์เพื่อให้ศาลเห็นว่าทรัพย์สินใดไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ควรจะพิสูจน์อย่างไร ศาลจึงจะสั่งคืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดให้

Correct
Incorrect

 

ข้อสอบปรนัยเรื่องอื่น

 

Good-Idea-นาวิน-ขำแป้น

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 302 times, 1 visits today)