กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

1.

พนักงานอัยการจังหวัดชุมพร เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายดำเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดชุมพร ซึ่งความผิดเกิดในเขต ระหว่างพิจารณาความปรากฏว่าผู้เสียหายมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพฯและพนักงานสอบสวนกองปราบปรามผู้รับผิดชอบคดีนี้ ทำการสอบสวนที่กองปราบปรามซึ่งอยู่ในเขตของศาลอาญา หากโอนคดีมาพิจารณาที่ศาลอาญาจะสะดวกยิ่งขึ้น บุคคลต่อไปนี้มีสิทธิขอโอนคดีมาพิจารณาที่ศาลอาญา

Correct
Incorrect

 

2.

พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากจำเลยมีที่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรี หากต่อมาปรากฏว่าการพิจารณาคดีจะสะดวกยิ่งขึ้นหากโอนคดีนี้ไปยังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสารที่ความผิดเกิดขึ้นคู่ความฝ่ายใดมีสิทธิขอให้โอนคดีได้

Correct
Incorrect

 

3.

คดีอาญาเรื่องหนึ่งความผิดเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลจังหวัดปัตตานี ปรากฏว่าลักษณะความผิดอาจมีการขัดขวางต่อการพิจารณาหรือน่ากลัวจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้ายอย่างอื่นขึ้น ดังนี้ข้อใดถูกต้อง

Correct
Incorrect

 

4.

คดีอาญาซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้วผู้เสียหายจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ได้เมื่อใด

 

Correct
Incorrect

 

5.

คดีอาญาที่มิใช่ความผิดต่อส่วนตัว ซึ่งผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วพนักงานอัยการจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ได้เมื่อไหร่

Correct
Incorrect

 

6.

บรรยายคำฟ้องฐานยักยอกทรัพย์ของพนักงานอัยการต้องมีรายละเอียดข้อเท็จจริงดังนี้

Correct
Incorrect

 

7.

เหตุที่จะออกหมายจับได้มีดังนี้

Correct
Incorrect

 

8.

กรณีใด พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจสามารถจับได้โดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งศาล

Correct
Incorrect

 

9.

ข้อใดไม่ใช่เหตุยกเว้นให้ค้นในที่รโหฐานได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น

Correct
Incorrect

 

10.

ข้อใดเป็นเงื่อนไขของการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56

Correct
Incorrect

 

11.

ระยะเวลาที่ศาลจะสามารถรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญาได้คือ

Correct
Incorrect

 

12.

ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมความประพฤติผิดเงื่อนไขศาล มีอำนาจดำเนินการอย่างไรกับจำเลย

Correct
Incorrect

 

13.

วัตถุประสงค์ของการสืบเสาะและพินิจในปัจจุบันคือ

Correct
Incorrect

 

14.

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติ ในกรณีจำเลยไม่เห็นด้วยกับรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ สิทธิตามกฎหมายของจำเลยคือ

Correct
Incorrect

 

15.

การคุมความประพฤติผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับใด

Correct
Incorrect

 

16.

ลำดับขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวกับการคุมประพฤติจากก่อนไปหลังข้อใดถูก

Correct
Incorrect

 

17.

ข้อใดถูกต้อง อำนาจของศาลในการสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดำเนินการสืบเสาะและพินิจจำเลยตาม พ.ร.บ. วิธีการควบคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ. ศ. 2522

Correct
Incorrect

 

18.

การสอบสวนเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีมีวัตถุประสงค์เพื่อ

Correct
Incorrect

 

19.

ข้อใดมิใช่การดำเนินกระบวนพิจารณาในวันตรวจพยานหลักฐานในคดีอาญา

Correct
Incorrect

 

20.

การสอบปากคำผู้เสียหายและพยานซึ่งเป็นเด็กตาม ป.วิ.อ. มาตรา 133 ทวิ พนักงานสอบสวนจะต้องร่วมกับใครบ้าง

Correct
Incorrect

 

21.

ข้อใดกล่าวถึงการนำชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพไว้อย่างถูกต้อง

Correct
Incorrect

 

22.

คดีฉ้อโกงซึ่งอยู่ในอำนาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได้ เมื่อศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีไม่มีมูลพิพากษาด้วยวาจายกฟ้อง โจทก์จะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้หรือไม่เพราะเหตุใด

Correct
Incorrect

 

23.

นายโน๊ตเป็นโจทก์ฟ้องนายหม่ำเป็นคดีอาญาที่ศาลแขวงพระนครเหนือฐานความผิดยักยอกเงินนายโน๊ตไป 8 ครั้ง ต่างวันต่างเวลากัน ต่อมาศาลพิพากษาลงโทษจำคุกนายหม่ำทั้ง 8 กระทงๆ ละ 8 เดือน รวมโทษจำคุกทั้งหมด 5 ปี 4 เดือน ทั้งนายหม่ำและนายโน๊ต ไม่พอใจคำพิพากษาของศาล โดยนายโน๊ต ต้องการให้ศาลลงโทษนายหม่ำหนักกว่านั้น ทั้งนายโน๊ตและนายหม่ำจะอุทธรณ์ได้หรือไม่

Correct
Incorrect

 

24.

นายหนูแดง ฟ้องนายจิงโจ้ฐานความผิดโกงเจ้าหนี้ที่ศาลแขวง มีนายหูกวางเป็นผู้พิพากษา พิจารณาและพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวนายหนูแดง ไม่พอใจคำตัดสิน จึงยื่นอุทธรณ์พร้อมทำคำร้องถึงนายหูกวาง ให้รับรองอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง นายหูกวางไม่พอใจนายหนูแดงจึงสั่งในคำร้องนั้นว่าไม่อนุญาตให้อุทธรณ์ กรณีดังกล่าวนายหนูแดงจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ศาลอุทธรณ์รับไว้พิจารณา

Correct
Incorrect

 

25.

ข้อใดไม่ถูกต้อง

Correct
Incorrect

 

26.

คดีอาญาเรื่องหนึ่งศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์โจทก์เพราะต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง หากท่านเป็นทนายความโจทก์มีความประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ ท่านจะต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งภายในกำหนดกี่วัน

Correct
Incorrect

 

27.

พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานทำร้ายร่างกายตาม ป.อ.มาตรา 295 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษจำคุก 4 เดือน ลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก 2 เดือน โทษจำคุกให้รอลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ข้อใดถูกต้อง

Correct
Incorrect

 

28.

ข้อใดไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลในคดีอาญา

Correct
Incorrect

 

29.

คดีอาญาเรื่องหนึ่ง ศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์โดยอ้างว่าต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์ตามคำสั่งของศาลชั้นต้นภายในกำหนด ข้อความใดถูกต้อง

Correct
Incorrect

 

30.

คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี แต่ให้รอการลงโทษไว้ หากศาลอุทธรณ์พิพากษา แก้เป็นไม่รอการลงโทษ คู่ความฝ่ายใดจะมีสิทธิฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงใดบ้าง

Correct
Incorrect

 

31.

คดีอาญาเรื่องหนึ่ง ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานวิ่งราวทรัพย์ ตาม ป.อ.มาตรา 336 วรรคแรก จำคุก 2 ปี จำเลยอุทธรณ์ว่าไม่ได้ทำความผิด ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์ตาม ป.อ.มาตรา 334 จำคุก 1 ปี ดังนี้โจทก์และจำเลยจะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ได้หรือไม่

Correct
Incorrect

 

32.

คดีศาลแขวง ทนายจำเลยทำคำร้องให้ผู้พิพากษารับรองฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงข้อใดถูกต้อง

Correct
Incorrect

 

33.

คดีอาญาที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยอาศัยปัญหาข้อเท็จจริง แต่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องโดยอาศัยปัญหาข้อกฎหมาย ข้อความใดถูกต้อง

Correct
Incorrect

 

34.

คดีอาญาเรื่องหนึ่ง ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ให้ลงโทษประหารชีวิต จำเลยอุทธรณ์ว่ามิได้กระทำความผิด ศาลอุทธรณ์พิพากษา แก้เป็นว่าให้ลดโทษแก่จำเลย หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยตลอดชีวิต ข้อใดไม่ถูกต้อง

Correct
Incorrect

 

35.

คดีอาญาเรื่องหนึ่ง ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก 1 เดือน แต่ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน 1 เดือน จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน หากผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาอนุญาตให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกาจะรับฎีกาของจำเลยไว้วินิจฉัยได้หรือไม่

Correct
Incorrect

 

ข้อสอบปรนัยเรื่องอื่น

 

Pass-นาวิน-ขำแป้น

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 543 times, 1 visits today)