เครื่องหมายการค้า

1.

การได้ลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายของคนไทยซึ่งสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ในประเทศไทย จะต้องทำอย่างไรกับงานที่สร้างสรรค์นั้น

Correct
Incorrect

 

2.

การฟ้องขอศาลสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องกระทำภายใน

Correct
Incorrect

 

3.

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

Correct
Incorrect

 

4.

ในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ ผู้ขอจะต้องระบุรายการสินค้า/บริการ อย่างไร

Correct
Incorrect

 

5.

การยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าฯ จะต้องกระทำภายในกำหนดเวลาเท่าใด

Correct
Incorrect

 

6.

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

Correct
Incorrect

 

7.

รายการสินค้าใด เป็นรายการสินค้าแต่ละอย่างโดยชัดแจ้งตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าตามแนวปฏิบัติปัจจุบัน

Correct
Incorrect

 

ข้อสอบปรนัยเรื่องอื่น

 

you-winr-นาวิน-ขำแป้น

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 451 times, 1 visits today)