กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

1.

ภริยาเป็นผู้รับผลประโยชน์ในสัญญาที่สามีทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิต ภริยามีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท เมื่อสามีเสียชีวิตตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ ดังนี้ผลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค จัดภริยาอยู่ในฐานะตามข้อใด

Correct
Incorrect

 

2.

นาย ก. ซื้อแผ่นไม้จาก นาย ข. และต่อมาได้นำมาประกอบเป็นลังไม้ใช้บรรจุสินค้าผลไม้ขาย ส่งต่างประเทศผู้ซื้อส่งสินค้าคืนเนื่องจากมีแมลงอยู่ที่ลังไม้ ดังนี้พฤติกรรมดังกล่าวของนาย ก. ที่ ซื้อแผ่นไม้มาประกอบเป็นลังไม้นั้น จัดเป็นบุคคลตามข้อใด

Correct
Incorrect

 

3.

บุคคลตามข้อใดไม่จัดเป็นผู้บริโภค

Correct
Incorrect

 

4.

คำร้องตามข้อใดที่เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ

Correct
Incorrect

 

5.

คดีใดมิใช่คดีผู้บริโภคตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

Correct
Incorrect

 

6.

คดีใดที่ไม่ใช่คดีผู้บริโภค

Correct
Incorrect

 

7.

คดีใดไม่เป็นคดีผู้บริโภค

Correct
Incorrect

 

8.

ข้อใดจัดเป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

Correct
Incorrect

 

9.

การคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิในความปลอดภัยจากการใช้สินค้าจัดเป็นมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านใด

Correct
Incorrect

 

10.

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีอำนาจออกคำสั่งข้อใด

Correct
Incorrect

 

11.

ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขการพิจารณาในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคของ คกก. คุ้มครองผู้บริโภค

Correct
Incorrect

 

12.

ข้อใดที่แสดงสิทธิผู้บริโภคได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

Correct
Incorrect

 

13.

ข้อใดคือหน่วยงานที่มีอำนาจฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภคตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2552

Correct
Incorrect

 

14.

นางสาว ก. ทำสัญญาเสริมความงามกับบริษัทแห่งหนึ่ง มีข้อสัญญาว่าบริษัทฯจะไม่คืนค่าบริการที่จ่ายล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ปรากฏว่านางสาว ก. ใช้บริการแล้วไม่ได้ผลจึงบอกเลิกสัญญาและขอรับเงินค่าบริการล่วงหน้าคืน แต่บริษัทฯไม่คืนให้เพราะทำสัญญาไว้ว่าไม่ต้องคืน นางสาว ก. มาร้องเรียนที่ สคบ. ปรากฏว่าธุรกิจเสริมความงามยังไม่มีการควบคุมให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 สคบ. เจรจาไกล่เกลี่ยแล้ว ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ นางสาว ก. จึงขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินคดีกับบริษัทฯต่อศาลแทนตน เพื่อบังคับให้บริษัทฯคืนเงินให้แก่ผู้ร้องตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ดังนี้ คณะกรรมการมีอำนาจดำเนินการกับบริษัทฯได้หรือไม่

Correct
Incorrect

 

15.

บุคคลตามข้อใดที่เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาในคดีผู้บริโภค

Correct
Incorrect

 

16.

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

Correct
Incorrect

 

17.

ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นแก่ร่างกาย สุขภาพ หรือ อนามัย และในเวลาที่พิพากษาคดีเป็นการพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้ว่าความเสียหายมีแท้จริงเพียงใด ศาลอาจกล่าวในคำพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในเวลาที่ศาลกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกี่ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

Correct
Incorrect

 

18.

ข้อใดเป็นกระบวนพิจารณาที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคมิได้บัญญัติให้กระทำใน "วันนัดพิจารณา" 

Correct
Incorrect

 

19.

ในคดีผู้บริโภคข้อใดผิด

Correct
Incorrect

 

20.

ค่าเสียหายอันอาจฟ้องร้องได้ ตาม พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค คือ

Correct
Incorrect

 

21.

ผู้บริโภคที่ประสงค์จะฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายต่อร่างกายสุขภาพและอนามัย อันเนื่องมาจากผลของสารสะสมที่อยู่ในร่างกายของผู้บริโภคนั้น อาจใช้สิทธิเรียกร้องได้ภายในอายุความ

Correct
Incorrect

 

22.

ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องรับผิดตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551

Correct
Incorrect

 

23.

ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ผู้เสียหายไม่มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ในเรื่องใด ในกรณีเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ประกอบการ

Correct
Incorrect

 

24.

พืชผลทางการเกษตรในข้อใด ถือว่าเป็นสินค้าตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551

Correct
Incorrect

 

25.

นาย ก. ประสบอุบัติเหตุขับรถยนต์ที่ผลิตโดยบริษัท ข. จำกัด พุ่งชนต้นไม้ใหญ่ริมถนนอย่างแรงปรากฏว่าถุงลมไม่ทำงานเป็นเหตุให้หน้าอกกระแทกกับพวงมาลัยรถยนต์จนซี่โครงหัก หากนาย ก. ประสงค์จะดำเนินคดีกับบริษัท ข. จำกัด ในชั้นศาลยุติธรรม นาย ก. จะต้องพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ให้ได้ความในข้อใด

Correct
Incorrect

 

ข้อสอบปรนัยเรื่องอื่น

 

Serious-นาวิน-ขำแป้น

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 1,531 times, 1 visits today)