พยานหลักฐาน

1.

พยานต่อไปนี้ข้อใดเป็น พยานคู่

Correct
Incorrect

 

2.

กรณีใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการยื่นบัญชีระบุพยาน

Correct
Incorrect

 

3.

ที่จะกล่าวต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องทั้งหมด

Correct
Incorrect

 

4.

ข้อใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์การยื่นบัญชีระบุพยาน

Correct
Incorrect

 

5.

การยื่นบัญชีพยานตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 88 ยื่นได้ในกรณีใดบ้าง

Correct
Incorrect

 

ข้อสอบปรนัยเรื่องอื่น

Justice-นาวิน-ขำแป้น

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 549 times, 1 visits today)