คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์, คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก, คดีไม่มีข้อพิพาท, ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

 

ตั้งผู้จัดการมรดก
ตั้งผู้จัดการมรดก

 

คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 1713 บัญญัติว่า

“ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไป หรืออยู่นอกราชอาณาเขต หรือเป็นผู้เยาว์

(2) เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัดการ หรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการ หรือในการแบ่งปันมรดก

(3) เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการใด ๆ

การตั้งผู้จัดการมรดกนั้น ถ้ามีข้อกำหนดพินัยกรรม ก็ให้ศาลตั้งตามข้อกำหนดพินัยกรรม และถ้าไม่มีข้อกำหนดพินัยกรรมก็ให้ศาลตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์ และโดยคำนึงถึงเจตนาของเจ้ามรดก แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร”

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 1718 บัญญัติว่า

“บุคคลต่อไปนี้จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้

(1) ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2) บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ

(3) บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลาย”

 

หลักการบรรยาย

 1. ผู้ร้องมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ตายอย่างไร
 2. ผู้ตายถึงแก่ความตายที่ไหน เมื่อไร
 3. ขณะถึงแก่ความตาย ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใด
 4. ผู้ตายมีทายาทกี่คน ใครบ้าง
 5. ผู้ตายทำพินัยกรรมไว้หรือไม่ และ มีทรัพย์มรดกอะไรบ้าง
 6. มีเหตุขัดข้องอย่างไรในการจัดการมรดก
 7. ผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดหารมรดก
 8. ขอให้ตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดก
 9. คำลงท้าย

ตัวอย่างการบรรยาย

นางสอง มกรา ร้องขอให้ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของ นายเอก มกรา ผู้ตาย

ข้อ 1 ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเอก มกรา ผู้ตาย จดทะเบียนสมรสกันที่ สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2520 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบสำคัญการสมรส เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 1

ข้อ 2 ผู้ตายถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยแพทย์ลงความเห็นว่า หัวใจวายเนื่องจากเส้นเลือดอุดตันที่โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รายละเอียดปรากฏตามรายงานของแพทย์และสำเนาใบมรณบัตร เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 2 และ 3

ข้อ 3 ขณะถึงแก่ความตายผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ที่ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาปรากฏตามสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 4

ข้อ 4 ผู้ตายเป็นบุตรของนายหนึ่ง มกรา และนางโท มกรา รายละอียดปรากฏตามสำเนาสูติบัตร เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 5  บิดาของผู้ตายได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้วปรากฏตามสำเนาใบมรณบัตร เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 6

ผู้ร้องกับผู้ตายมีบุตรด้วยกัน 1 คน คือ นายสาม มกรา รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสูติบัตร เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 7

ขณะถึงแก่ความตาย ผู้ตายจึงมีทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกรวม 3 คน คือ นางโท มกรา มาดา นายสาม มกรา บุตร และผู้ร้อง รายละเอียดปรากฏตามบัญชีเครือญาติ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 8

ข้อ 5 ก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ผู้ตายมีทรัพย์มรดกดังนี้คือ

 1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา บัญชีเลขที่ 100000000 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 9
 2. กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1 เลขที่ดิน 2 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 60 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านไม้ 2 ชั้น เลขที่ 1 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดิน เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 10

ข้อ 6 ผู้ร้องมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดก กล่าวคือ หลังจากผู้ตายถึงแก่ความตายผู้ร้องได้ไปติดต่อธนาคารและเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขอถอนเงินในบัญชีธนาคารของผู้ตายและจดทะเบียนโอนที่ดินแบ่งให้แก่ทายาทแต่ไม่อาจทำได้เนื่องจากพนักงานธนาคารและเจ้าพนักงานที่ดินแจ้งว่า ต้องให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้

ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ด้วยเหตุดังกล่าวดังได้ประทานกราบเรียนมาข้างต้น ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายหนึ่ง มกรา ผู้ตาย เพื่อให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก-หน้าแรก
คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก-หน้าแรก

 

 

คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก-หน้าหลัง
คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก-หน้าหลัง

 

คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก-40ก
คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก-40ก

ประมวลกฎหมายอาญา-Click
ประมวลกฎหมายอาญา-Click

ข้อสังเกต

1.การตั้งผู้จัดการมรดก ผู้ร้องอาจขอให้ศาลตั้งผู้ร้องหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้ และอาจตั้งผู้จัดการมรดกคนเดียวหรือหลายคนก็ได้

ถ้าขอให้ตั้งบุคคลอื่นเช่น นายดำ เป็นผู้จัดการมรดก ต้องบรรยายคำร้องว่าบุคคลผู้นั้นคือ นายดำ (ไม่ใช่ผู้ร้อง) ไม่ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการมรดก คือ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นคนล้มละลาย เป็นต้น

2.ขณะถึงแก่ความตาย ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจของศาลใด ต้องยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกที่ศาลนั้น

3.เหตุขัดข้องในการจัดการมรดก เป็นสาระสำคัญของคำร้อง ถ้าหลงลืมไม่บรรยาย ศาลยกคำร้องโดยไม่ต้องไต่สวนคำร้อง

4.ในการตอบข้อสอบลงชื่อ “ผู้เรียง/ผู้เขียน” ส่วนในทางปฏิบัติลงชื่อ “ผู้เรียง/ผู้พิมพ์”

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 171/2518

คำพิพากษาย่อสั้น

คดีร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดก มิใช่เป็นการฟ้องคดีเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของกองมรดก ไม่อยู่ในอายุความ 1 ปี แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1754

คำพิพากษาย่อยาว

ผู้ร้องทั้งสองคนยื่นคำร้องว่า นางเฮี๊ยะ แซ่เอี๊ยว เจ้ามรดกได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2514 มิได้ทำพินัยกรรมหรือการจัดการมรดกไว้ นางเฮี๊ยะไม่มีทายาทอื่น คงมีแต่ทายาทชั้นหลาน ผู้ร้องทั้งสองเป็นหลานอยู่ในฐานะทายาทผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของนายเฮี๊ยะ โดยเหตุที่จะต้องรวบรวมทรัพย์มรดกเพื่อแบ่งปันกันในระหว่างทายาท ผู้ร้องทั้งสองไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง จึงขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องทั้งสองร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกของนายเฮี๊ยะ แซ่เอี๊ยว

นายซ่งเง็ก แซ่เอี๊ยว ยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นหลาน ผู้ร้องทั้งสองชอบเล่นการพนัน มีหนี้สินล้นพ้นตัว มิได้มีคุณสมบัติต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1718 ทรัพย์มรดกของนางเฮี๊ยะอยู่ในความครอบครองของผู้คัดค้านตลอดมาเป็นเวลาเกิน 1 ปี พ้นระยะเวลาที่ผู้ร้องทั้งสองและทายาทอื่นจะใช้สิทธิเรียกร้องแล้ว

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ร้องเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนางเฮี๊ยะ แซ่เอี๊ยว ผู้ตายมีคุณสมบัติและสมควรเป็นผู้จัดการมรดกได้ การยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าร้องเกิน 1 ปีไม่ได้ กรณีนี้ไม่ใช่เป็นการฟ้องคดีมรดกไม่อยู่ในบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1754 คดีไม่ขาดอายุความ มีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกของนายเฮี๊ยะ แซ่เอี๊ยวร่วมกัน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้ผู้ร้องทั้งสองได้ร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้ร้องทั้งสองร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย การร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกนั้นมิใช่เป็นการฟ้องคดีเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของกองมรดก ไม่อยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 คดีของผู้ร้องจึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดก (ต้นฉบับและสำเนาเอกสารอย่างละ 4 ชุด)

1. ทะเบียนบ้านของผู้ตาย และทะเบียนบ้านของผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก กรณีผู้ร้องขอฯ อยู่คนละบ้านกับผู้ตาย

2. ใบมรณบัตรของผู้ตาย

3. ใบมรณบัตรของบิดามารดา กรณีบิดามารดาของผู้ตาย (เจ้ามรดก) ถึงแก่ความตายก่อนแล้ว

4. ทะเบียนสมรสของสามีหรือภริยาของผู้ตาย

5. ทะเบียนสมรสพร้อมด้วยทะเบียนการหย่าของภริยาของผู้ตาย

6. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล ของทายาทและผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย

7. สูติบัตรของบุตรของผู้ตาย กรณีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่สามารถให้ความยินยอมได้

8. บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ร้องขอฯ

9. พินัยกรรมของผู้ตาย

10. หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดกและบัญชีเครือญาติ

11. เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของผู้ตาย เช่น โฉนดที่ดิน และสัญญาจำนอง ทะเบียนรถจักรยานยนต์ ทะเบียนรถยนต์ อาวุธปืน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ใบหุ้น และอื่นๆ เป็นต้น

12. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมทุกคน

13. คำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก ในกรณีที่เคยยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว แต่ผู้จัดการมรดกถึงแก่ความตาย

 • เอกสารทุกรายการต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีผู้ร้องลงชื่อไม่ได้ จึงพิมพ์ลายนิ้วมือแทน ให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน
 • ห้ามขีดคร่อมเอกสารที่รับรอง

__________________________________________

หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก

____________________________________

บัญชีเครือญาติ

หน้าปก-ประมวลกฎหมายอาญา-ฉบับ-AI-Stratup
หน้าปก-ประมวลกฎหมายอาญา-ฉบับ-AI-Stratup
แก้ไข-ปรับปรุง-ประมวลกฎหมายอาญา
แก้ไข-ปรับปรุง-ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา-AI-Startup-290-บาท
ประมวลกฎหมายอาญา-AI-Startup-290-บาท
(Visited 28,063 times, 41 visits today)

13
Leave a Reply

avatar
8 Comment threads
5 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
ทนายความ คอมพิวเตอร์จุฑามาศบุญฑริกาพงษ์สธรประวิทย์ Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก […]

trackback

[…] คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก (Visited 81 times, 4 visits today) Tagged ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e Filling of the Heritage Management Csae […]

นายชวัลวิทย์ มั่นศักดิ์
Guest
นายชวัลวิทย์ มั่นศักดิ์

อยากได้แบบฟอร์มคำร้องตั้งผู้จัดการมรดก ตามพินัยกรรม ขอบคุณครับ

ประวิทย์
Guest
ประวิทย์

ผู้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้อง เป็นทนายความ เท่านั้นมั้ยครับ
หรือคนบุคลทั่วไป ทุกอาชีพ สามารถ ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และยื่นเรื่องเองได้

พงษ์สธร
Guest
พงษ์สธร

สอบถามครับ
ในกรณี บิดามาร เจ้ามรดก เสียไปนานแล้ว แต่ไม่มีใบมรณะบัตร​ต้องเขียน คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกอย่างไร

บุญฑริกา
Guest
บุญฑริกา

จำเป็นหรือไม่คะที่ต้องระบุทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตายค่ะ เพราะบางอย่างหาเอกสารไม่เจอ และบางอย่างก็ไม่ทราบค่

จุฑามาศ
Guest
จุฑามาศ

กองมรดกของผู้ตาย ได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ บรรพ 6 มาตรา 1600 คืออะไบ้างค๊ะ