คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์, คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก, คดีไม่มีข้อพิพาท, ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 1713 บัญัติว่า

“ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไป หรืออยู่นอกราชอาณาเขต หรือเป็นผู้เยาว์

(2) เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัดการ หรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการ หรือในการแบ่งปันมรดก

(3) เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการใด ๆ

การตั้งผู้จัดการมรดกนั้น ถ้ามีข้อกำหนดพินัยกรรม ก็ให้ศาลตั้งตามข้อกำหนดพินัยกรรม และถ้าไม่มีข้อกำหนดพินัยกรรมก็ให้ศาลตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์ และโดยคำนึงถึงเจตนาของเจ้ามรดก แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร”

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 1718 บัญัติว่า

“บุคคลต่อไปนี้จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้

(1) ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2) บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ

(3) บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลาย”

 

หลักการบรรยาย

 1. ผู้ร้องมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ตายอย่างไร
 2. ผู้ตายถึงแก่ความตายที่ไหน เมื่อไร
 3. ขณะถึงแก่ความตาย ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใด
 4. ผู้ตายมีทายาทกี่คน ใครบ้าง
 5. ผู้ตายทำพินัยกรรมไว้หรือไม่ และ มีทรัพย์มรดกอะไรบ้าง
 6. มีเหตุขัดข้องอย่างไรในการจัดการมรดก
 7. ผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดหารมรดก
 8. ขอให้ตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดก
 9. คำลงท้าย

ตัวอย่างการบรรยาย

นางสอง มกรา ร้องขอให้ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของ นายเอก มกรา ผู้ตาย

ข้อ 1 ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเอก มกรา ผู้ตาย จดทะเบียนสมรสกันที่ สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2520 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบสำคัญการสมรส เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 1

ข้อ 2 ผู้ตายถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยแพทย์ลงความเห็นว่า หัวใจวายเนื่องจากเส้นเลือดอุดตันที่โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รายละเอียดปรากฏตามรายงานของแพทย์และสำเนาใบมรณบัตร เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 2 และ 3

ข้อ 3 ขณะถึงแก่ความตายผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ที่ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาปรากฏตามสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 4

ข้อ 4 ผู้ตายเป็นบุตรของนายหนึ่ง มกรา และนางโท มกรา รายละอียดปรากฏตามสำเนาสูติบัตร เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 5  บิดาของผู้ตายได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้วปรากฏตามสำเนาใบมรณบัตร เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 6

ผู้ร้องกับผู้ตายมีบุตรด้วยกัน 1 คน คือ นายสาม มกรา รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสูติบัตร เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 7

ขณะถึงแก่ความตาย ผู้ตายจึงมีทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกรวม 3 คน คือ นางโท มกรา มาดา นายสาม มกรา บุตร และผู้ร้อง รายละเอียดปรากฏตามบัญชีเครือญาติ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 8

ข้อ 5 ก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ผู้ตายมีทรัพย์มรดกดังนี้คือ

 1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา บัญชีเลขที่ 100000000 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 9
 2. กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1 เลขที่ดิน 2 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 60 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านไม้ 2 ชั้น เลขที่ 1 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดิน เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 10

ข้อ 6 ผู้ร้องมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดก กล่าวคือ หลังจากผู้ตายถึงแก่ความตายผู้ร้องได้ไปติดต่อธนาคารและเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขอถอนเงินในบัญชีธนาคารของผู้ตายและจดทะเบียนโอนที่ดินแบ่งให้แก่ทายาทแต่ไม่อาจทำได้เนื่องจากพนักงานธนาคารและเจ้าพนักงานที่ดินแจ้งว่า ต้องให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้

ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ด้วยเหตุดังกล่าวดังได้ประทานกราบเรียนมาข้างต้น ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายหนึ่ง มกรา ผู้ตาย เพื่อให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก-หน้าแรก
คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก-หน้าแรก

 

 

 

คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก-หน้าหลัง
คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก-หน้าหลัง

 

คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก-40ก
คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก-40ก

 

ข้อสังเกต

 1. การตั้งผู้จัดการมรดก ผู้ร้องอาจขอให้ศาลตั้งผู้ร้องหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้ และอาจตั้งผู้จัดการมรดกคนเดียวหรือหลายคนก็ได้

 

ถ้าขอให้ตั้งบุคคลอื่นเช่น นายดำ เป็นผู้จัดการมรดก ต้องบรรยายคำร้องว่าบุคคลผู้นั้นคือ นายดำ (ไม่ใช่ผู้ร้อง) ไม่ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการมรดก คือ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นคนล้มละลาย เป็นต้น

2. ขณะถึงแก่ความตาย ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจของศาลใด ต้องยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกที่ศาลนั้น

3. เหตุขัดข้องในการจัดการมรดก เป็นสาระสำคัญของคำร้อง ถ้าหลงลืมไม่บรรยาย ศาลยกคำร้องโดยไม่ต้องไต่สวนคำร้อง

4. ในการตอบข้อสอบลงชื่อ “ผู้เรียง/ผู้เขียน” ส่วนในทางปฏิบัติลงชื่อ “ผู้เรียง/ผู้พิมพ์”

 

 

(Visited 18,149 times, 112 visits today)

3
Leave a Reply

avatar
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
ทนาย คอมพิวเตอร์ Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก […]

trackback

[…] คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก (Visited 81 times, 4 visits today) Tagged ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e Filling of the Heritage Management Csae […]