ตัวอย่างโครงสร้างการเขียนคำฟ้องคดีแพ่ง การสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55

เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น เกี่ยวกับ สิทธิ หรือ หน้าที่ ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้น ชอบที่จะเสนอคดีของตน ต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่ง และ ประมวลกฎหมายนี้

ประมวกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172

ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 57 ให้โจทก์เสนอข้อหาของตนโดยทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้น

คำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น

ให้ศาลตรวจคำฟ้องนั้นแล้วสั่งให้รับไว้ หรือให้ยกเสีย หรือให้คืนไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18

 

คำฟ้องคดีแพ่ง ป.วิ.แพ่ง. ม.172
คำฟ้องคดีแพ่ง ป.วิ.แพ่ง. ม.172

 

โครงสร้างคำฟ้องคดีแพ่ง
โครงสร้างคำฟ้องคดีแพ่ง

แบบพิมพ์ศาล [ฉบับใช้ในการสอบภาคปฏิบัติ] หมายเลข (๔) คำฟ้อง


ตัวอย่าง หน้า 1
=================================

ตัวอย่าง หน้า 2
=================================

Download แบบฟอร์ม


 

แบบพิมพ์ศาล [ฉบับใช้ในการสอบภาคปฏิบัติ] หมายเลข (๕) คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง


ตัวอย่าง หน้า 1
=================================

ตัวอย่าง หน้า 2
=================================

Download แบบฟอร์ม


 

แบบพิมพ์ศาล [ฉบับใช้งานจริง] หมายเลข (๔) คำฟ้อง


ตัวอย่าง หน้า 1
=================

ตัวอย่าง หน้า 2
=================

.pdf

Ms Word

 

แบบพิมพ์ศาล [ฉบับใช้งานจริง] หมายเลข (๕) คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง


ตัวอย่าง หน้า 1
=================

ตัวอย่าง หน้า 2
=================

.pdf

Ms Word
คำฟ้อง-กู้ยืมเงิน
คำฟ้อง-กู้ยืมเงิน

คำฟ้อง กู้ยืมเงิน

(4)-คำฟ้อง-กู้ยืมเงิน-หน้าแรก-01
(4)-คำฟ้อง-กู้ยืมเงิน-หน้าแรก

 

(4)-คำฟ้อง-กู้ยืมเงิน-หน้าหลัง-01
(4)-คำฟ้อง-กู้ยืมเงิน-หน้าหลัง

 

(4)-คำฟ้อง-กู้ยืมเงิน-40(ก)-01
(4)-คำฟ้อง-กู้ยืมเงิน-40(ก)

 

(5)-คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง-กู้ยืมเงิน-หน้าแรก-01
(5)-คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง-กู้ยืมเงิน-หน้าแรก

 

(5)-คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง-กู้ยืมเงิน-หน้าหลัง-01
(5)-คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง-กู้ยืมเงิน-หน้าหลัง

 

 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 16,248 times, 10 visits today)