สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล [แบบพิมพ์ศาล หมายเลข (๒๙)]

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, แบบพิมพ์ศาล, สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล, สัญญา, ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง-มาตรา-138-By-นาวิน-ขำแป้น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง-มาตรา-138

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๓๘ บัญญัติว่า

” ในคดีที่คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดี โดยมิได้มีการถอนคำฟ้องนั้น และข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ให้ศาลจดรายงานพิสดารแสดงข้อความแห่งข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเหล่านั้นไว้แล้วพิพากษาไปตามนั้น

ห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาเช่นว่านี้ เว้นแต่ในเหตุต่อไปนี้

(๑) เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล

(๒) เมื่อคำพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(๓) เมื่อคำพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็นไปตามข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความ

ถ้าคู่ความตกลงกันเพียงแต่ให้เสนอคดีต่ออนุญาโตตุลาการ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับ “

 

หลัก-สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล
หลัก-สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล

คู่ความ สามารถทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลแล้วให้ศาลพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้ดังนี้

๑. ข้อตกลงในสัญญาข้อที่ ๑ เขียนว่าจำเลยยอมรับตามคำฟ้องโจทก์

๒. ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อที่ ๒ จะต้องเขียนว่าจำเลยตกลงชำระหนี้ให้โจทก์อย่างไร เป็นจำนวนเงินเท่าใด ( ตามข้อเท็จจริง )

๓. สัญญาประนีประนอมยอมความในศาลต้องแทนคู่สัญญาว่าโจทก์และจำเลย

๔. ไม่ต้องระบุสถานที่และวันเดือนปีที่ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ

๕. ในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลกันจริง ๆ จะต้องมีการลงลายมือชื่อคู่ความ (โจทก์หรือทนายโจทก์ และ จำเลยหรือทนายจำเลย) มิฉะนั้นสัญญาไม่ผูกพันคู่ความ

๖. ต้องมีข้อความว่า หากจำเลยผิดนัดยอมให้บังคับคดีได้ทันทีพร้อมดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด

๗. ต้องเขียนว่า โจทก์ และ จำเลย ตกลงตามข้อ ๑ ถึง ข้อ …….

๘. ต้องตกลงเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมที่ศาลไม่สั่งคืนและค่าทนายความ ส่วนใหญ่ให้ตกเป็นพับ ( ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบกันเอง ) เว้นแต่เป็นคดีแรงงาน ไม่ต้องมีข้อตกลงเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม เพราะคดีแรงงานคู่ความไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๗

๙. สัญญาประนีประนอมยอมความในศาลต้องเขียนใส่แบบฟอร์มศาล ” (๒๙) สัญญาประนีประนอมยอมความ

 

ตัวอย่าง

สัญญาประนีประนอมยอมความ (พิมพ์)

 

สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล_p1-By-ทนายคอมพิวเตอร์
สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล_p1-By-ทนายคอมพิวเตอร์
สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล_p2-by-นาวิน-ขำแป้น
สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล_p2-by-นาวิน-ขำแป้น

 

สัญญาประนีประนอมยอมความ (เขียน)

29-สัญญาประนีประนอมยอมความ-by-นาวิน-ขำแป้น-r001
29-สัญญาประนีประนอมยอมความ-by-นาวิน-ขำแป้น-r001

 

29-สัญญาประนีประนอมยอมความ-by-นาวิน-ขำแป้น-r002
29-สัญญาประนีประนอมยอมความ-by-นาวิน-ขำแป้น-r002

 

แบพิมพ์เปล่า

29-สัญญาประนีประนอมยอมความE_Page_1
29-สัญญาประนีประนอมยอมความE_Page_1
29-สัญญาประนีประนอมยอมความE_Page_2
29-สัญญาประนีประนอมยอมความE_Page_2

 

 

แบบพิมพ์ศาลใช้ฝึกเขียน ทนายความภาคปฏิบัติ (๒๙)สัญญาประนีประนอมยอมความ

 

 

แบบพิมพ์ศาลใช้งานจริง  (๒๙)สัญญาประนีประนอมยอมความ

ประมวลกฎหมายอาญา-Click
ประมวลกฎหมายอาญา-Click
หน้าปก-ประมวลกฎหมายอาญา-ฉบับ-AI-Stratup
หน้าปก-ประมวลกฎหมายอาญา-ฉบับ-AI-Stratup
แก้ไข-ปรับปรุง-ประมวลกฎหมายอาญา
แก้ไข-ปรับปรุง-ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา-AI-Startup-290-บาท
ประมวลกฎหมายอาญา-AI-Startup-290-บาท
(Visited 7,839 times, 8 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of