สัญญาเช่าบ้าน-โดย-นาวิน-ขำแป้น

การเขียนสัญญาเช่าบ้าน

หนังสือสัญญาเช่าบ้าน, สัญญา, ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
สัญญาเช่าบ้าน-โดย-นาวิน-ขำแป้น
สัญญาเช่าบ้าน-โดย-นาวิน-ขำแป้น

 

 

สัญญาเช่าบ้าน

 

                                                                                                                               สำนักกฎหมาย ประชาไทย

แขวงจิตลดา เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘

      สัญญานี้ทำขึ้นระหว่างนายหนึ่ง มกรา อายุ ๔๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง
กับนายสอง กุมภา อายุ ๕๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังนี้
ข้อ ๑ ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๑ เลขที่ดิน ๒ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ข้อ ๒ ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าบ้านดังกล่าวตามข้อ ๑ ของผู้ให้เช่ารวมทั้งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในบ้านดังมีรายการตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
ข้อ ๓ การเช่าตามสัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันว่าคม ๒๕๖๐ อัตราค่าเช่าเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้เช่าจะชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนล่วงหน้าทุกวันที่ ๑ ของเดือน
ข้อ ๔ ผู้เช่าตกลงจะใช้บ้านที่เช่าเป็นที่อยู่อาศัยของผู้เช่าเท่านั้น
ข้อ ๕ ในระหว่างระยะเวลาเช่าตามสัญญานี้
ผู้เช่าเป็นผู้มีหน้าที่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมการชำรุดบกพร่องในบ้านที่เช่า ไม่ว่าความชำรุดนั้นจะมากหรือน้อยเพียงใด
ผู้เช่าเป็นผู้ชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ รวมทั้งภาษีโรงเรือนของบ้านที่เช่า
ผู้เช่าตกลงออกค่าใช้จ่ายในการประกันวินาศภัยบ้านที่เช่าในวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับประโยชน์
ข้อ ๖ ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าครอบครองบ้านที่เช่าตั้งแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป
ข้อ ๗ คู่สัญญาฝ่ายใดผิดสัญญาในข้อซึ่งเป็นสาระสำคัญคู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกค่าเสียหายได้
คู่สัญญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว ยืนยันว่าถูกต้องตรงตามเจตนาจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน สัญญานี้ทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความตรงกันแต่ละฝ่ายถือสัญญาไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ เพื่อยึดถือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ หนึ่ง มกรา ผู้ให้เช่า

( นายหนึ่ง มกรา )

ลงชื่อ สอง กุมภา ผู้เช่า

( นายสอง กุมภา )

ลงชื่อ สาม มีนา พยาน

( นายสาม มีนา )

ลงชื่อ สี่ เมษา พยาน

( นายสี่ เมษา )

ข้อสังเกต
๑. เทียบเคียงข้อสอบภาคทฤษฎี รุ่น ๓๒/๒๕๕๒
๒. ข้อตกลงในสัญญา มีรายละเอียดหลายข้อซึ่งเป็นไปตามที่โจทย์กำหนด ในการร่างสัญญาเช่าจริงๆ ของทนายความอาจมีรายละเอียดมากกว่านี้เช่น หากผู้เช่าผิดสัญญาเช่า ยอมให้ผู้ให้เช่าเข้าไปครอบครองบ้านที่เช่าได้ทันทีโดยไม่ถือเป็นความผิดทั้งทางอาญาหรือทางแพ่ง
๓. วรรคสุดท้ายของสัญญาเป็นแบบฟอร์มที่ควรจดจำไว้เพื่อนำไปตอบข้อสอบ

หนังสือ-สัญญา-เช่าบ้าน-r70-by-นาวิน-ขำแป้น
หนังสือ-สัญญา-เช่าบ้าน-โดย-นาวิน-ขำแป้น
(Visited 16,892 times, 13 visits today)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
เตรียมสอบทนายความภาคปฏิบัติ | กฎหมายไทย Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] หนังสือสัญญาเช่าบ้าน […]