คำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์

คำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์

คำแถลงขอส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์, คำแถลง, ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
คำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์
คำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์

 

คำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์ กรณีบุคคลธรรมดา

 

การบรรยาย

  1. คดีอยู่ในขั้นตอนใด
  2. ยืนยันว่าจำเลยมีภูมิลำเนาตามฟ้อง อ้างสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนราษฎร์หรือหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ ของจำเลยเป็นเอกสารท้ายคำแถลง
  3. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแทนการส่งหมายด้วยวิธีธรรมดา
คำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์-ด้านหน้า
คำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์-ด้านหน้า

 

คำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์-ด้านหลัง
คำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์-ด้านหลัง
ตัวอย่างการบรรบาย
 
ข้อ 1 คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยในวันนี้
เนื่องจากจำเลยมีภูมิลำเนาเป็นที่แน่นอนตรงตามฟ้องของโจทก์ ปรากฎตามสำเนาทะเบียนราษฎร์ของจำเลย เอกสารแนบท้ายคำแถลง
โจทก์จึงขอกราบเรียนต่อศาลที่เคารพได้โปรดมีคำสั่งให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแทนการส่งหมายด้วยวิธีธรรมดา ขอศาลได้โปรดอนุญาต
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
 
ข้อสังเกต
 
1. ขั้นตอนคดี ส่วนใหญ่มักอยู่ในขั้นยื่นฟ้องคดีเนื่องจากการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องมักยื่นมาพร้อมกับคำฟ้อง ศาลยังไม่ได้สั่งรับฟ้องและกำหนดวันนัดใดๆ
2. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
3. จากภาพตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม คดีหมายเลขดำจะยังไม่มี เพราะศาลยังไม่ได้ประทับรับฟ้อง

ข้อสังเกต

  1. ขั้นตอนคดี ส่วนใหญ่มักอยู่ในขั้นยื่นฟ้องคดีเนื่องจากการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องมักยื่นมาพร้อมกับคำฟ้อง ศาลยังไม่ได้สั่งรับฟ้องและกำหนดวันนัดใดๆ
  2. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
  3. จากภาพตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม คดีหมายเลขดำจะยังไม่มี เพราะศาลยังไม่ได้ประทับรับฟ้อง

 

 

 

คำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์-นิติบุคคล
คำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์-นิติบุคคล

 

 

คำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์ กรณีนิติบุคคล

 

ตัวอย่างการบรรบาย

ข้อ 1  คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลในวันนี้

ข้อ 2  เนื่องจากจำเลยมีภูมิลำเนาเป็นที่แน่นอนตรงตามฟ้องของโจทก์ ปรากฎตามสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ เอกสารท้ายคำแถลง

ข้อ 3 โจทก์จึงขอกราบเรียนต่อศาลที่เคารพขออนุญาตส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องของโจทก์ให้แก่จำเลยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแทนการส่งโดยเจ้าพนักงานเดินหมายของศาล ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมืควรแล้วแต่จะโปรด

 

 

คำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์-นิติบุคคล-ด้านหน้า
คำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์-นิติบุคคล-ด้านหน้า

 

คำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์-นิติบุคคล-ด้านหลัง
คำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์-นิติบุคคล-ด้านหลัง

ข้อสังเกต

เอกสารท้ายคำแถลงอ้างสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์

(Visited 3,134 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of