ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป

ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป

ภาค 1

บทบัญญัติทั่วไป

ลักษณะ 1 : บทบัญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
หมวด 1 บทนิยาม – (1)
หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา – (2-17)
หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
– ส่วนที่ 1 โทษ – (18-38)
– ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย – (39-50)
– ส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ – (51-58)
หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา – (59-79)
หมวด 5 การพยายามกระทำความผิด – (80-82)
หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน – (83-89)
หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง – (90-91)
หมวด 8 การกระทำความผิดอีก – (92-94)
หมวด 9 อายุความ – (95-101)

ลักษณะ 2 : บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ – (102-106)

สารบัญ ประมวลกฎหมายอาญา

ภาค 1

ลักษณะ 1 : บทบัญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป

[001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] [032] [033] [034] [035] [036] [037] [038] [039] [040] [041] [042] [043] [044] [045] [046] [047] [048] [049] [050] [051] [052] [053] [054] [055] [056] [057] [058] [059] [060] [061] [062] [063] [064] [065] [066] [067] [068] [069] [070] [071] [072] [073] [074] [075] [076] [077] [078] [079] [080] [081] [082] [083] [084] [085] [086] [087] [088] [089] [090] [091] [092] [093] [094] [095] [096] [097] [098] [099] [100] [101]

ลักษณะ 2 : บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ – (102-106)

[102] [103] [104] [105] [106]

ภาค 2

ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

[107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135]

ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง

[136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166]

ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม

[167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205]

ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา – (206-208)

[206] [207] [208]

ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน – (209-216)

[209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216]

ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน – (217-239)

[217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239]

ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง

[240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252][253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265][266] [267] [268] [269]

ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า – (270-275)

[270] [271] [272] [273] [274] [275]

ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ – (276-287/2)

[276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287]

ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

[288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308]

ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง

[309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321][322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333]

ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

[334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366]

ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวศพ – (366/1-366/4)

[366/1] [366/2] [366/3] [366/4]

ภาค 3

[367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398]

ภาค 1ภาค 2ภาค 3

ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
– หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ – (107-112)
– หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร – (113-118)
– หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร – (119-129)
– หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ – (130-135)
ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย – (135/1-135/4)
ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
– หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน – (136-146)
– หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ – (147-166)
ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
– หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม – (167-199)
– หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม – (200-205)
ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา – (206-208)
ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน – (209-216)
ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน – (217-239)
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
– หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา – (240-249)
– หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว – (250-263)
– หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร – (264-269)
– หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ – (269/1-269/7)
– หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง – (269/8-269/15)
ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า – (270-275)
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ – (276-287/2)
ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
– หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต – (288-294)
– หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย – (295-300)
– หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก – (301-305)
– หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็กคนป่วยเจ็บหรือคนชรา – (306-308)
ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
– หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ – (309-321)
– หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ – (322-325)
– หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท – (326-333)
ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
– หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ – (334-336 ทวิ)
– หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ – (337-340 ตรี)
– หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง – (341-348)
– หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ – (349-351)
– หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก – (352-356)
– หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร – (357)
– หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ – (358-361)
– หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก – (362-366)
ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวศพ – (366/1-366/4)

electronic-criminal-click
(Visited 2,856 times, 1 visits today)

4
Leave a Reply

avatar
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป […]

trackback

[…] ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป | (มาตรา 1-106) […]

trackback

[…] 1ภาค 2ภาค 3 บทบัญญัติทั่วไ&… ความผิด […]

trackback

[…] ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่ว…ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 ลหุโทษ […]