อายุความอาญา

อายุความอาญา

ประมวลกฎหมายอาญา
อายุความอาญา

หมวด 9

อายุความ

มาตรา 95

ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ

(1) ยี่สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกยี่สิบปี

(2) สิบห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าเจ็ดปี แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี

(3) สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี

(4) ห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี

(5) หนึ่งปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมา หรือต้องระวางโทษอย่างอื่น

ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้ จนเกินกำหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน

มาตรา 96

ภายใต้บังคับมาตรา ๙๕ ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ

มาตรา 97

ในการฟ้องขอให้กักกัน ถ้าจะฟ้องภายหลังการฟ้องคดีอันเป็นมูลให้เกิดอำนาจฟ้องขอให้กักกัน ต้องฟ้องภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันที่ฟ้องคดีนั้น มิฉะนั้นเป็นอันขาดอายุความ

มาตรา 98

เมื่อได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้ใด ผู้นั้นยังมิได้รับโทษก็ดี ได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดี ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาเพื่อรับโทษนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด หรือนับแต่วันที่ผู้กระทำความผิดหลบหนี แล้วแต่กรณี เกินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ เป็นอันล่วงเลยการลงโทษ จะลงโทษผู้นั้นมิได้

(1) ยี่สิบปี สำหรับโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกยี่สิบปี

(2) สิบห้าปี สำหรับโทษจำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี

(3) สิบปี สำหรับโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี

(4) ห้าปี สำหรับโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีลงมาหรือโทษอย่างอื่น

*มาตรา 99

การยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับหรือการกักขังแทนค่าปรับ ถ้ามิได้ทำภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด จะยึดทรัพย์สินอายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สิน หรือกักขังไม่ได้

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีการกักขังแทนค่าปรับซึ่งทำต่อเนื่องกับการลงโทษจำคุก

*มาตรา 99 แก้ไขโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก หน้า 51 วันที่ 20 มีนาคม 2560)

มาตรา 100

เมื่อได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้กักกันผู้ใด ถ้าผู้นั้นยังมิได้รับการกักกันก็ดี ได้รับการกักกันแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดี ถ้าพ้นกำหนดสามปีนับแต่วันที่พ้นโทษ โดยได้รับโทษตามคำพิพากษาแล้วหรือโดยล่วงเลยการลงโทษ หรือนับแต่วันที่ผู้นั้นหลบหนีระหว่างเวลาที่ต้องกักกัน เป็นอันล่วงเลยการกักกัน จะกักกันผู้นั้นไม่ได้

มาตรา 101

การบังคับตามคำสั่งของศาลตามความในมาตรา 46 หรือการร้องขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินเมื่อผู้ทำทัณฑ์บนประพฤติผิดทัณฑ์บนตามความในมาตรา 47 นั้น ถ้ามิได้บังคับหรือร้องขอภายในกำหนดสองปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งหรือนับแต่วันที่ผู้ทำทัณฑ์บนประพฤติผิดทัณฑ์บน จะบังคับหรือร้องขอมิได้

สารบัญ ประมวลกฎหมายอาญา

{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","slide_to_show_owl":"3","slide_show_ipad_owl":"2","slide_show_tablet_owl":"1","slide_show_mobile_owl":"1","slide_to_scroll_owl":"1","slide_margin_owl":"0","slide_padding_owl":"0","start_slide_owl":"0","slide_center_owl":"false","slide_autowidth_owl":"false","slide_freeDrag_owl":"false","height_auto_owl":"false","caption":"false","slide_rtl_owl":"false"}
(Visited 522 times, 1 visits today)

4
Leave a Reply

avatar
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] ลักษณะ 1 : บทบัญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไปหมวด 1 บทนิยาม – (1)หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา – (2-17)หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย– ส่วนที่ 1 โทษ – (18-38)– ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย – (39-50)– ส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ – (51-58) หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา – (59-79)หมวด 5 การพยายามกระทำความผิด – (80-82)หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน – (83-89)หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง – (90-91)หมวด 8 การกระทำความผิดอีก – (92-94)หมวด 9 อายุความ – (95-… […]

trackback

[…] หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา – (2-17)หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย– ส่วนที่ 1 โทษ – (18-38)– ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย – (39-50)– ส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ – (51-58) หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา – (59-79)หมวด 5 การพยายามกระทำความผิด – (80-82)หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน – (83-89)หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง – (90-91)หมวด 8 การกระทำความผิดอีก – (92-94)หมวด 9 อายุความ – (95-… […]

trackback

[…] ลักษณะ 1 : บทบัญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไปหมวด 1 บทนิยาม – (1)หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา – (2-17)หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย– ส่วนที่ 1 โทษ – (18-38)– ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย – (39-50)– ส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ – (51-58) หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา – (59-79)หมวด 5 การพยายามกระทำความผิด – (80-82)หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน – (83-89)หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง – (90-91)หมวด 8 การกระทำความผิดอีก – (92-94)หมวด 9 อายุความ – (95-… […]

trackback

[…] ลักษณะ 1 : บทบัญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไปหมวด 1 บทนิยาม – (1)หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา – (2-17)หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย– ส่วนที่ 1 โทษ – (18-38)– ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย – (39-50)– ส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ – (51-58) หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา – (59-79)หมวด 5 การพยายามกระทำความผิด – (80-82)หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน – (83-89)หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง – (90-91)หมวด 8 การกระทำความผิดอีก – (92-94)หมวด 9 อายุความ – (95-… […]