ประมวลกฎหมายอาญา-มาตรา-1-นาวิน-ขำแป้น

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 บทนิยาม

ประมวลกฎหมายอาญา
กฎหมายอาญา มาตรา 1

หมวด 1

บทนิยาม

มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้

(1) “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

(2) “ทางสาธารณะ” หมายความว่า ทางบกหรือทางน้ำสำหรับประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดิน สำหรับประชาชนโดยสารด้วย

(3) “สาธารณสถาน” หมายความว่า สถานที่ใดๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง ฎ. 1362/2508

(4) “เคหสถาน” หมายความว่า ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรีอหรือแพ ซึ่งคนอยู่อาศัย และให้หมายความรวมถึง บริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม

คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง ฎ. 393/2509 (ประชุมใหญ่)

(5) “อาวุธ” หมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพแต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ

(6) “ใช้กำลังประทุษร้าย” หมายความว่า ทำการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคล ไม่ว่าจะทำด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอื่นใด และให้หมายความรวมถึงการกระทำใดๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะโดยใช้ยาทำให้มึนเมา สะกดจิต หรือใช้วิธีอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน

(7) “เอกสาร” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฎความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผังหรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ถ่ายภาพหรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น

(8) “เอกสารราชการ” หมายความว่า เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่ และให้หมายความรวมถึง สำเนาเอกสารนั้นๆ ที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย

(9) “เอกสารสิทธิ” หมายความว่าเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ

(10) “ลายมือชื่อ” หมายความรวมถึงลายพิมพ์นิ้วมือและเครื่องหมายซึ่งบุคคลลงไว้แทนลายมือชื่อของตน

(11) “กลางคืน” หมายความว่า เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น

(12) “คุมขัง” หมายความว่า คุมตัว ควบคุม ขัง กักขังหรือจำคุก

(13) “ค่าไถ่” หมายความว่า ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่เรียกเอา หรือให้เพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพของผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือผู้ถูกกักขัง

*(14) “บัตรอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า

(ก) เอกสารหรือวัตถุอื่นใดไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ใช้ ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม โดยบันทึกข้อมูลหรือรหัสไว้ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกันซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงหรือวิธีการทางแม่เหล็กให้ปรากฎความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข รหัส หมายเลขบัตร หรือสัญลักษณ์อื่นใด ทั้งที่สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

(ข) ข้อมูล รหัส หมายเลขบัญชี หมายเลขชุดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือทางตัวเลขใดๆ ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ โดยมิได้มีการออกเอกสารหรือวัตถุอื่นใดให้ แต่มีวิธีการใช้ในทำนองเดียวกับ (ก) หรือ

(ค) สิ่งอื่นใดที่ใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ

*มาตรา 1 (14) เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 65 ก หน้า 22 วันที่ 22 ตุลาคม 2547)

**(15) “หนังสือเดินทาง” หมายความว่า เอกสารสำคัญประจำตัวไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้แก่บุคคลใด เพื่อใช้แสดงตนในการเดินทางระหว่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและแบบหนังสือเดินทางที่ยังไม่ได้กรอกข้อความเกี่ยวกับผู้ถือหนังสือเดินทางด้วย

**มาตรา 1 (15) เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 42 ก หน้า 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2550)

***(16) “เจ้าพนักงาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ว่าเป็นประจำหรือครั้งคราว และไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่

***มาตรา 1 (16) เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 10 ก หน้า 43 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558)

****(17) “สื่อลามกอนาจารเด็ก” หมายความว่า วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระทำทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนต์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือรูปแบบอื่นใด ในลักษณะทำนองเดียวกันและให้หมายรวมถึง วัตถุหรือสิ่งต่างๆ ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้

****มาตรา 1 (17) เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 86 ก หน้า 84 วันที่ 8 กันยายน 2558)

*****(18) “กระทำชำเรา” หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น

*****มาตรา 1 (18) เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก หน้า 127 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562)

หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา – (2-17)
หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
– ส่วนที่ 1 โทษ – (18-38)
– ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย – (39-50)
– ส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ – (51-58)
หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา – (59-79)
หมวด 5 การพยายามกระทำความผิด – (80-82)
หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน – (83-89)
หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง – (90-91)
หมวด 8 การกระทำความผิดอีก – (92-94)
หมวด 9 อายุความ – (95-101)

ลักษณะ 2 : บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ – (102-106)

สารบัญ ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายอาญา เรียงมาตรา

{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","slide_to_show_owl":"3","slide_show_ipad_owl":"2","slide_show_tablet_owl":"1","slide_show_mobile_owl":"1","slide_to_scroll_owl":"1","slide_margin_owl":"0","slide_padding_owl":"0","start_slide_owl":"0","slide_center_owl":"false","slide_autowidth_owl":"false","slide_freeDrag_owl":"false","height_auto_owl":"false","caption":"false","slide_rtl_owl":"false"}
(Visited 5,013 times, 4 visits today)

3
Leave a Reply

avatar
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] – หมวด 1 บทนิยาม – (1) – หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา – (2-17) […]

trackback

[…] ลักษณะ 1 : บทบัญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไปหมวด 1 บทนิยาม – (1)หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา – (2-17)หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย– ส่วนที่ 1 โทษ – (18-38)– ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย – (39-50)– ส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ – (51-58) หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา – (59-79)หมวด 5 การพยายามกระทำความผิด – (80-82)หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน – (83-89)หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง – (90-91)หมวด 8 การกระทำความผิดอีก – (92-94)หมวด 9 อายุความ – (95-101) […]

trackback

[…] ลักษณะ 1 : บทบัญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไปหมวด 1 บทนิยาม – (1)หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา – (2-17)หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย– ส่วนที่ 1 โทษ – (18-38)– ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย – (39-50)– ส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ – (51-58) หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา – (59-79)หมวด 5 การพยายามกระทำความผิด – (80-82)หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน – (83-89)หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง – (90-91)หมวด 8 การกระทำความผิดอีก – (92-94)หมวด 9 อายุความ – (95-101) […]