กระทำความผิดอีก

การกระทำความผิดอีก

ประมวลกฎหมายอาญา
กระทำความผิดอีก

การกระทำความผิดอีกก็คือ การที่บุคคลได้กระทำความผิดหลายกรรม แต่การกระทำอันแรกศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษบุคคลนั้นไปแล้ว กฎหมายได้วางหลักให้ศาลเพิ่มโทษแก่ผู้ซึ่งได้กระทำความผิดมาก่อนแล้ว มากระทำความผิดขึ้นอีกอันเป็นการให้อำนาจศาลลงโทษบุคคลนั้นมากขึ้นกว่ากรณีทั่วไป ด้วยเหตุผลที่ว่าการที่บุคคลใดกระทำความผิดหลายครั้ง ย่อมแสดงว่าบุคคลที่เป็นภัยต่อความสงบสุขของสังคม มีนิสัยที่ไม่เข็ดหลาบต่อการลงโทษ การใช้มาตรการพิเศษด้วยการเพิ่มโทษ จึงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจกำหนดโทษให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของผู้กระทำความผิด นอกจากนี้การควบคุมตัวผู้กระทำความผิดหลายครั้งไว้เป็นเวลานานๆ ก็เป็นการตัดบุคคลดังกล่าวออกจากสังคม ทำให้เขาไม่มีโอกาสกระทำความผิดได้อีกในช่วงเวลาดังกล่าว อันเป็นการคุ้มครองความสงบสุขของสังคมได้ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง และการนำมาตรการเพิ่มโทษมาใช้ยังมีผลเป็นการข่มขู่ให้ผู้ที่เคยถูกลงโทษเพราะได้กระทำความผิดมาแล้วรู้สำนึกว่าการกระทำความผิดขึ้นอีกจะทำให้ต้องได้รับโทษหนักขึ้น

หมวด 8

การกระทำความผิดอีก

มาตรา 92

ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกถ้าและได้กระทำความผิดใดๆ อีก ในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดี ภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษก็ดี หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุก ก็ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้น หนึ่งในสามของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง

มาตรา 93

ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ถ้าและได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดที่จำแนกไว้ในอนุมาตราต่อไปนี้ซ้ำในอนุมาตราเดียวกันอีก ในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดี ภายในเวลาสามปีนับแต่วันพ้นโทษก็ดี ถ้าความผิดครั้งแรกเป็นความผิดซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจำคุกไม่น้อยกว่าหกเดือน หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุก ก็ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง

(1) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 107 ถึง มาตรา 135

(2) ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 136 ถึง มาตรา 146

(3) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 147 ถึง มาตรา 166

(4) ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 167 ถึง มาตรา 192 และ มาตรา 194

(5) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 200 ถึง มาตรา 204

(6) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 209 ถึง มาตรา 216

(7) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 217 ถึง มาตรา 224 มาตรา 226 ถึง มาตรา 234 และ มาตรา 236 ถึง มาตรา 238

(8) ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 240 ถึง มาตรา 249 ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมป์และตั๋ว ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 250 ถึง มาตรา 261 และความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 264 ถึง มาตรา 269

(9) ความผิดเกี่ยวกับการค้า ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 270 ถึง มาตรา 275

(10) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 276 ถึง มาตรา 285

(11) ความผิดต่อชีวิต ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 288 ถึง มาตรา 290 และ มาตรา 294 ความผิดต่อร่างกาย ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 295 ถึง มาตรา 299 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 301 ถึง มาตรา 303 และความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วย เจ็บหรือคนชรา ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 306 ถึง มาตรา 308

(12) ความผิดต่อเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 309 มาตรา 310 และ มาตรา 312 ถึง มาตรา 320

(13) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 334 ถึง มาตรา 365

*มาตรา 94

ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิดซึ่งผู้กระทำได้กระทำในขณะที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีนั้น ไม่ว่าจะได้กระทำในครั้งก่อนหรือครั้งหลัง ไม่ถือว่าเป็นความผิดเพื่อการเพิ่มโทษตามความในหมวดนี้

*มาตรา 94 แก้ไขโดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก หน้า 22 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551)

สารบัญ ประมวลกฎหมายอาญา

{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","slide_to_show_owl":"3","slide_show_ipad_owl":"2","slide_show_tablet_owl":"1","slide_show_mobile_owl":"1","slide_to_scroll_owl":"1","slide_margin_owl":"0","slide_padding_owl":"0","start_slide_owl":"0","slide_center_owl":"false","slide_autowidth_owl":"false","slide_freeDrag_owl":"false","height_auto_owl":"false","caption":"false","slide_rtl_owl":"false"}
(Visited 265 times, 2 visits today)

4
Leave a Reply

avatar
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] – (90-91)หมวด 8 การกระทำค&#3623… หมวด 9 อายุความ – […]

trackback

[…] – (90-91)หมวด 8 การกระทำค&#3623…หมวด 9 อายุความ – […]

trackback

[…] – (90-91)หมวด 8 การกระทำค&#3623…หมวด 9 อายุความ – […]

trackback

[…] – (90-91)หมวด 8 การกระทำค&#3623…หมวด 9 อายุความ – […]