ความผิดเกี่ยวกับศาสนา

ความผิดเกี่ยวกับศาสนา

ประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
สารบัญ ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3

ลักษณะ 4

ความผิดเกี่ยวกับศาสนา

*มาตรา 206

ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

*มาตรา 206 แก้ไขโดยข้อ 6 แห่งคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 134 หน้า 49 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 21 ตุลาคม 2519)

*มาตรา 207

ผู้ใดก่อให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในที่ประชุมศาสนิกชนเวลาประชุมกัน นมัสการ หรือกระทำพิธีกรรมทางศาสนาใดๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

*มาตรา 207 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก หน้า 56 วันที่ 20 มีนาคม 2560)

*มาตรา 208

ผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

*มาตรา 208 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก หน้า 56 วันที่ 20 มีนาคม 2560)

สารบัญ ประมวลกฎหมายอาญา

(Visited 109 times, 3 visits today)

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] – (200-205)ลักษณะ 4 ความผิด&#3648…ลักษณะ 5 […]

trackback

[…] – (200-205)ลักษณะ 4 ความผิด&#3648…ลักษณะ 5 […]