ทะเบียนรถ-ทนายความ-คอมพิวเตอร์-02

เมื่อคุณตำรวจจราจรขอดูเอกสารรถ ให้ภาพในมือถือดูได้หรือไม่?

กฎหมาย
ทะเบียนรถ-ทนายความ-คอมพิวเตอร์-02
ทะเบียนรถ-ทนายความ-คอมพิวเตอร์

เมื่อคุณตำรวจจราจรขอดูเอกสารรถ เอาภาพถ่ายเอกสารรถในมือถือให้ดูได้หรือไม่?

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 42 วรรค 1

ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและต้องมีใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับหรือควบคุมผู้ฝึกหัดขับรถเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันที   เว้นแต่ผู้ฝึกหัดขับรถยนต์ตามมาตรา 57″

“สำเนา” หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ  ไม่ว่าจะทำจากต้นฉบับ สำเนาคู่ฉบับ  หรือจากสำเนาอีกชั้นหนึ่ง

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(7)

“เอกสาร” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ถ่ายภาพหรือวิธีอื่นเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น

คำพิพากษาฎีกาที่ 4311/2557

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันพิมพ์หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์กันระเบิดพร้อมระบุเงื่อนไขในการสั่งซื้อ ราคาขาย ส่วนลด เงื่อนไขการชำระเงิน การส่งเสริมการขาย และเงื่อนไขที่ทำให้ตัวแทนจำหน่ายสิ้นสุดลงใน เครื่องคอมพิวเตอร์ ถือเป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นวัตถุอื่นใดทำให้ปรากฎความหมาย ซึ่งสามารถอ่านหรือเห็นความหมายได้โดยบุคคลที่พิมพ์ตัวอักษรนั้นแล้วเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นหลักฐาน ซึ่งจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 สามารถนำไปใช้ได้เมื่อต้องการใช้ จึงเป็นเอกสารตาม ป.อ. มาตรา 1(7)
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์กันระเบิดปลอมมีข้อความว่า ผู้เสียหายตกลงให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนในการจำหน่ายอุปกรณ์กันระเบิดพร้อมระบุเงื่อนไขในการสั่งซื้อ ราคาขาย ส่วนลด เงื่อนไขการชำระเงิน การส่งเสริมการขาย และเงื่อนไขที่ทำให้ตัวแทนจำหน่ายสิ้นสุดลง เป็นเพียงเอกสารที่ผู้เสียหายมอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 มีอำนาจทำนิติกรรมแทนผู้เสียหายเท่านั้น ไม่เป็นเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการก่อตั้งสิทธิ จึงไม่ใช่เอกสารสิทธิตามป.อ. มาตรา 1(9) จำเลยที่ 3 จึงไม่มีความผิดตามมาตรา 265 คงมีความผิดเพียงมาตรา 264

ถึงแม่ในคำพิพากษาฎีกา จะไม่ได้พูดถึง สมาร์ทโฟน แต่ เทียบเคียงได้ว่า เป็นวัตถุอื่นใด เมื่อทำให้ปรากฏความหมาย ด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่นโดยวิธีถ่ายภาพ ย่อมเป็นเอกสารตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(7)  

ดังนั้น เมื่อคุณตำรวจจราจรขอดูเอกสารรถ เอาภาพถ่ายเอกสารรถในมือถือให้ดู จึงสามารถใช้ได้ หากเป็นภาพถ่ายจาก เอกสารที่จัดทำขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ  ไม่ว่าจะทำจากต้นฉบับ สำเนาคู่ฉบับ  หรือจากสำเนาอีกชั้นหนึ่ง”

(Visited 188 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of