กระทำความผิดด้วยความจำเป็น

กระทำความผิดด้วยความจำเป็น เพื่อให้ผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึง ไม่ต้องรับโทษ

ประมวลกฎหมายอาญา, ข่าวสาร
กระทำความผิดด้วยความจำเป็น
กระทำความผิดด้วยความจำเป็น

 

กระทำความผิดด้วยความจำเป็น ตามมาตรา 67 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

          การกระทำความผิดด้วยความจำเป็น 

          มาตรา 67 “ผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็น
(1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อำนาจ ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือ
(2) เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน
ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ”
กระทำความผิดด้วยความจำเป็น เพราะเพื่อให้พ้นจากภยันตราย
       ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67 (2) การกระทำความผิดด้วยความจำเป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งมีข้อความว่า
“ผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็นเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ”
      การกระทำความผิดด้วยความจำเป็นตามมาตรา 67 ( 2) นั้น อาจเรียกได้ว่าเป็นความจำเป็นสำหรับใจ (พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ กฎหมายอาญาพิสดาร หน้า 150) หรือความจำเป็นทางใจ เพราะบุคคลผู้นั้นมีอิสระทางกายทุกประการไม่ตกอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจใดๆ จะเคลื่อนไหวร่างกายอย่างใดก็ได้ แต่ความจำเป็นได้เกิดขึ้นที่ใจของเขาเพราะมีภยันตรายเกิดขึ้นและใกล้จะถึงตัวเขาหรือบุคคลอื่นแล้ว เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ จึงตัดสินกระทำความผิดลงไปด้วยความจำเป็น ถ้าภยันตรายนั้นเขามิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของเขาเอง และเป็นการกระทำไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้ว กฎหมายยกเว้นโทษให้
(1) ต้องกระทำเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตราย
(2) เป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง
(3) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภยันตรายให้พ้นโดยวิธีอื่นได้
(4) ภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน
(5) ได้กระทำไปไม่เกินสมควรแก่เหตุ
ประมวลกฎหมาย-อาญา-มาตรา-67
มาตรา 67 “ผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็น (1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อำนาจ ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือ (2) เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ”

มาตรา 67      กระทำความผิดด้วยความจำเป็น ไม่ต้องรับโทษ

มาตรา 68      ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีความผิด

มาตรา 72       บันดาลโทสะ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงไดก็ได้

ประมวลกฎหมายอาญา-67-68-72
ประมวลกฎหมายอาญา-67-68-72
(Visited 218 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of