คำฟ้อง-กู้ยืมเงิน

คำฟ้อง กู้ยืมเงิน

คดีมีข้อพิพาท, คำฟ้องคดีแพ่ง, ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
คำฟ้อง-กู้ยืมเงิน
คำฟ้อง-กู้ยืมเงิน

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 653

การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

คำฟ้อง กู้ยืมเงิน

(4)-คำฟ้อง-กู้ยืมเงิน-หน้าแรก-01
(4)-คำฟ้อง-กู้ยืมเงิน-หน้าแรก

 

(4)-คำฟ้อง-กู้ยืมเงิน-หน้าหลัง-01
(4)-คำฟ้อง-กู้ยืมเงิน-หน้าหลัง

 

(4)-คำฟ้อง-กู้ยืมเงิน-40(ก)-01
(4)-คำฟ้อง-กู้ยืมเงิน-40(ก)

 

(5)-คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง-กู้ยืมเงิน-หน้าแรก-01
(5)-คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง-กู้ยืมเงิน-หน้าแรก

 

(5)-คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง-กู้ยืมเงิน-หน้าหลัง-01
(5)-คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง-กู้ยืมเงิน-หน้าหลัง

 

 

 

 

สัญญากู้เงิน-นาวิน-ขำแป้น
สัญญากู้เงิน

 

หนังสือ-สัญญากู้เงิน
หนังสือ-สัญญากู้เงิน

 

 

 

(Visited 1,497 times, 2 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of