ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์-มาตรา-4-นาวิน-ขำแป้น

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 4

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์, ประมวลกฎหมาย, กฎหมายแพ่ง1, กฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์-มาตรา-4
ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 4

     กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่ง ต้องด้วยบทบัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรือ ตาม

ความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ

เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้  ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น 

ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดี อาศัย เทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง 

และถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป

 

(Visited 1,548 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of