บรรพ 2 หนี้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ บรรพ 2 หนี้ มี 5 ลักษณะ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์, ประมวลกฎหมาย
บรรพ 2 หนี้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ บรรพ 2 หนี้ มี 5 ลักษณะ

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ บรรพ 2 หนี้ มี 5 ลักษณะ

บรรพ ลักษณะ หมวด ส่วน

บรรพ 2 หนี้ 5 ลักษณะมาตรามาตรา
ลักษณะ ๑บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๑
วัตถุแห่งหนี้[ 194 - 202 ]( ๑๙๔ - ๒๐๒ )
หมวด ๒
ผลแห่งหนี้
ส่วนที่ ๑
การไม่ชำระหนี้[ 203 - 225 ]( ๒๐๓ - ๒๒๕ )
ส่วนที่ ๒
รับช่วงสิทธิ[ 226 - 232 ]( ๒๒๖ - ๒๓๒ )
ส่วนที่ ๓
การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้[ 233 - 236 ]( ๒๓๓ - ๒๓๖ )
ส่วนที่ ๔
เพิกถอนการฉ้อฉล[ 237 - 240 ]( ๒๓๗ - ๒๔๐ )
ส่วนที่ ๕
สิทธิยึดหน่วง[ 241 - 250 ]( ๒๔๑ - ๒๕๐ )
ส่วนที่ ๖
บุริมสิทธิ[ 251 - 252 ]( ๒๕๑ - ๒๕๒ )
บุริมสิทธิ์สามัญ[ 253 - 258 ]( ๒๕๓ - ๒๕๘ )
บุริมสิทธิ์พิเศษ
(ก) บุริมสิทธิ์เหนือสังหาริมทรัพย์[ 259 - 272 ]( ๒๕๙ - ๒๗๒ )
(ข) บุริมสิทธิ์เหนืออสังหาริมทรัพย์[ 273 - 276 ]( ๒๗๓ - ๒๗๖ )
ลำดับแห่งบุริมสิทธิ์[ 277 - 280 ]( ๒๗๗ - ๒๘๐ )
ผลแห่งบุริมสิทธิ์[ 281 - 289 ]( ๒๘๑ - ๒๘๙ )
หมวด ๓
ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน[ 290 - 302 ]( ๒๙๐ - ๓๐๒ )
หมวด ๔
โอนสิทธิเรียกร้อง[ 303 - 313 ]( ๓๐๓ - ๓๑๓ )
หมวด ๕
ความระงับหนี้
ส่วนที่ ๑
การชำระหนี้[ 314 - 339 ]( ๓๑๔ - ๓๓๙ )
ส่วนที่ ๒
ปลดหนี้[ 340 ]( ๓๔๐ )
ส่วนที่ ๓
หักกลบลบหนี้[ 341 - 348 ]( ๓๔๑ - ๓๔๘ )
ส่วนที่ ๔
แปลงหนี้ใหม่[ 349 - 352 ]( ๓๔๙ - ๓๕๒ )
ส่วนที่ ๕
หนี้เกลื่อนกลืนกัน[ 353 ]( ๓๕๓ )
ลักษณะ ๒สัญญา
หมวด ๑
ก่อให้เกิดสัญญา[ 354 - 368 ]( ๓๕๔ - ๓๖๘ )
หมวด ๒
ผลแห่งสัญญา[ 369 - 376 ]( ๓๖๙ - ๓๗๖ )
หมวด ๓
มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ[ 377 - 385 ]( ๓๗๗ - ๓๘๕ )
หมวด ๔
เลิกสัญญา[ 386 - 394 ]( ๓๘๖ - ๓๙๔ )
ลักษณะ ๓จัดการงานนอกสั่ง[ 395 - 405 ]( ๓๙๕ - ๔๐๕ )
ลักษณะ ๔ลาภมิควรได้[ 406 - 419 ]( ๔๐๖ - ๔๑๙ )
ลักษณะ ๕ละเมิด
หมวด ๑
ความรับผิดเพื่อละเมิด[ 420 - 437 ]( ๔๒๐ - ๔๓๗ )
หมวด ๒
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด[ 438 - 448 ]( ๔๓๘ - ๔๔๘ )
หมวด ๓
นิรโทษกรรม[ 449 - 452 ]( ๔๔๙ - ๔๕๒ )
(Visited 855 times, 1 visits today)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มี 6 บรรพ | กฎหมายไทย Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of