คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม

คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม

 

หลักฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรค 2 บัญัติว่า

“ถ้าคู่ความฝ่ายใดมีความจำนงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ให้ยื่นคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมต่อศาลพร้อมกับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและสำเนาบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมดังกล่าวได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสืบพยาน”

ข้อสังเกต การขอระบุพยานเพิ่มเติม ต้องทำเป็นคำแถลงไม่ใช่คำร้อง

หลักการบรรยาย

  1. โจทก์หรือจำเลยหรือผู้แถลงยื่นบัญชีระบุพยานไว้แล้วฉบับลงวันที่เท่าไร
  2. บัญชีระบุพยานที่ยื่นไว้ยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์
  3. ขออนุญาตยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม

 

ตัวอย่างที่ 1

คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม-หน้า1-ตัวอย่างที่1
คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม-หน้า1-ตัวอย่างที่1

 

คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม-หน้า2-ตัวอย่างที่1
คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม-หน้า2-ตัวอย่างที่1

 

ข้อสังเกต

คำแถลงนี้เป็นคำขออนุญาตยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ดังนั้นจึงต้องอ้างบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมแนบมาท้ายคำแถลงนี้ด้วย (คำแถลง + บัญชีระบุพยานเพิ่มเติม)

 

ตัวอย่างที่ 2

คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม-หน้า1-ตัวอย่างที่2
คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม-หน้า1-ตัวอย่างที่2

 

คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม-หน้า2-ตัวอย่างที่2
คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม-หน้า2-ตัวอย่างที่2
ป-วิแพ่ง-มาตรา-88-นาวิน-ขำแป้น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88

มาตรา 88  เมื่อคู่ความฝ่ายใดมีความจำนงที่จะอ้างอิงเอกสารฉบับใดหรือคำเบิกความของพยานคนใด หรือมีความจำนงที่จะให้ศาลตรวจบุคคล วัตถุ สถานที่ หรืออ้างอิงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้ง หรือความเห็นของผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตน ให้คู่ความฝ่ายนั้นยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยแสดงเอกสารหรือสภาพของเอกสารที่จะอ้าง และรายชื่อ ที่อยู่ของบุคคล ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ วัตถุ หรือสถานที่ซึ่งคู่ความฝ่ายนั้นระบุอ้างเป็นพยานหลักฐาน หรือขอให้ศาลไปตรวจ หรือขอให้ตั้งผู้เชี่ยวชาญ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งสำเนาบัญชีระบุพยานดังกล่าวในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อให้คู่ความฝ่ายอื่นมารับไปจากเจ้าพนักงานศาล

ถ้าคู่ความฝ่ายใดมีความจำนงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ให้ยื่นคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมต่อศาลพร้อมกับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและสำเนาบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมดังกล่าวได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสืบพยาน

เมื่อระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นบัญชีระบุพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ได้สิ้นสุดลงแล้ว ถ้าคู่ความฝ่ายใดซึ่งได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้แล้ว มีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่าตนไม่สามารถทราบได้ว่าต้องนำพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบเพื่อประโยชน์ของตน หรือไม่ทราบว่าพยานหลักฐานบางอย่างได้มีอยู่ หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด หรือถ้าคู่ความฝ่ายใดซึ่งมิได้ยื่นบัญชีระบุพยานแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่า มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยานตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ คู่ความฝ่ายนั้นอาจยื่นคำร้องขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานเช่นว่านั้นต่อศาลพร้อมกับบัญชีระบุพยานและสำเนาบัญชีระบุพยานดังกล่าวไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนพิพากษาคดี และถ้าศาลเห็นว่า เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม จำเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานเช่นว่านั้น ก็ให้ศาลอนุญาตตามคำร้อง

 

บรรยายการนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 88 โดย อาจารย์ ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

 

Download File (ไฟล์เสียง)

 

นาวิน-ขำแป้น-Comment
Comment by : นาวิน ขำแป้น
(Visited 67 times, 1 visits today)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of