notice-หนังสือ-บอกกล่าว-ทวงถาม-ติวทนาย-นาวิน-ขำแป้น

หนังสือบอกกล่าวทวงถาม

หนังสือบอกกล่าวทวงถาม, หนังสือ, ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
notice-หนังสือ-บอกกล่าว-ทวงถาม-ติวทนาย
notice-หนังสือ-บอกกล่าว-ทวงถาม-ติวทนาย

 

หนังสือ-บอกกล่าวทวงถาม
หนังสือ-บอกกล่าวทวงถาม

 

หนังสือบอกกล่าวทวงถาม (โนติส)

             ความหมาย

หนังสือบอกกล่าวทวงถาม หมายถึง หนังสือที่เจ้าหนี้หรือทนายความส่งถึงลูกหนี้เพื่อบอกกล่าวให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นเจ้าหนี้จะดำเนินการตามกฎหมาย

           ประโยชน์หนังสือบอกกล่าวทวงถาม

1. เพื่อแจ้งให้ลูกหนี้รู้ว่ามีหนี้ที่ลูกหนี้จะต้องชำระให้แก่เจ้าหนี้

2. ลูกหนี้อาจชำระหนี้แก่เจ้าหนี้โดยไม่ต้องฟ้องคดีให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่าย

3. เพื่อให้เกิดผลบังคับตามกฎหมายเช่นการผิดนัด การบังคับจำนอง

            หลักการร่างหนังสือบอกกล่าวทวงถาม

หนังสือบอกกล่าวทวงถามใช้รูปแบบหนังสือราชการ จึงต้องมีข้อความดังต่อไปนี้

1. สถานที่ทำหนังสือ (หนังสือทำที่ไหน)

2. วันเดือนปีที่ออกหนังสือ

3. เรื่อง… (ว่าด้วยเรื่องอะไร)

4. เรียน… (มีหนังสือถึงใคร)

5. อ้างถึง… (หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

6. เนื้อหาหนังสือ

6.1 กล่าวถึงมูลหนี้ผิดสัญญาหรือละเมิดอย่างไร (นิติสัมพันธ์)

6.2 กล่าวถึงการโต้แย้งสิทธิอย่างไร

6.3 กล่าวถึงความเสียหายมีอะไรบ้าง

6.4 กล่าวถึงจำนวนเงินหรือหนี้อย่างอื่นที่ต้องชำระ

6.5 ขอให้ชำระหนี้แก่ใคร ที่ไหน ภายในเวลากี่วัน

6.6 คำลงท้าย

6.7 ลายมือชื่อทนายความ หรือเจ้าหนี้

 

แบบฟอร์มหนังสือบอกกล่าวทวงถาม

 

                                                                                                                               ทำที่……………………….

วันที่………………………..

    เรื่อง…………………………

เรียน………………………..

อ้างถึง …. (ถ้ามี)

ตามที่… 1. นิติสัมพันธ์

2. ความเสียหาย

3. หนี้ที่ต้องชำระ

ข้าพเจ้าในฐานะทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจาก……  จึงขอให้ท่านนำ…… ชำระให้แก่…… ภายใน……วัน

นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้น…… จำเป็นที่จะต้องดำเนินการกับท่านตามกฎหมายต่อไป

 

*** หมายเหตุ *** เนื่องจากตาม พรบ.ทวงหนี มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข จึงต้องแก้ไขข้อความในหนังสือทวงถามเล็กน้อย จาก  >> |จำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมายต่อไป |  เป็น >> |จำเป็นที่จะต้องดำเนินการกับท่านตามกฎหมายต่อไป |

หนังสือ-ทวงหนี้ค่าสินค้า
หนังสือ-ทวงหนี้ค่าสินค้า
หนังสือ-ทวงหนี้เงินกู้
หนังสือ-ทวงหนี้เงินกู้
หนังสือ-ทวงหนี้-ละเมิด
หนังสือ-ทวงหนี้-ละเมิด

 


บรรยายขอบเขตการสอบทนายความภาคปฏิบัติ รุ่น 48 [ช่วงนาทีที่ 59_30 ถึง 01_02_30]  โดย อาจารย์ ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

 

 


บรรยายขอบเขตการสอบทนายความภาคปฏิบัติ รุ่น 48 [ช่วงนาทีที่ 01_02_28 ถึง 01_03_30]  โดย อาจารย์ ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

 

 


บรรยายขอบเขตการสอบทนายความภาคปฏิบัติ รุ่น 48 [ช่วงนาทีที่ 01_03_30 ถึง 01_04_10]  โดย อาจารย์ ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

 

 


บรรยายขอบเขตการสอบทนายความภาคปฏิบัติ รุ่น 48 [ช่วงนาทีที่ 01_04_10 ถึง 01_06_40]  โดย อาจารย์ ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

 

 


บรรยายขอบเขตการสอบทนายความภาคปฏิบัติ รุ่น 48 [ช่วงนาทีที่ 01_06_40 ถึง 01_12_12]  โดย อาจารย์ ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

 

 


บรรยายขอบเขตการสอบทนายความภาคปฏิบัติ รุ่น 48 [ช่วงนาทีที่ 01_09_00 ถึง 01_12_23]  โดย อาจารย์ ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

 

 


บรรยายขอบเขตการสอบทนายความภาคปฏิบัติ รุ่น 48 [ช่วงนาทีที่ 01_12_17 ถึง 01_15_47]  โดย อาจารย์ ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

 

 


บรรยายขอบเขตการสอบทนายความภาคปฏิบัติ รุ่น 48 [ช่วงนาทีที่ 01:15:47 ถึง 01:22:08]  โดย อาจารย์ ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

 

 


บรรยายขอบเขตการสอบทนายความภาคปฏิบัติ รุ่น 48 [ช่วงนาทีที่ 01:21:55 ถึง 01:24:31]  โดย อาจารย์ ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

ระยะเวลาแจ้งผู้ค้ำประกัน-นาวิน-ขำแป้น
ระยะเวลาแจ้งผู้ค้ำประกัน-นาวิน-ขำแป้น

ระยะเวลาการทำหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 686

มาตรา 686

เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้ำประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ำประกันที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ

ในกรณีที่เจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

เมื่อเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้หรือผู้ค้ำประกันมีสิทธิชำระหนี้ได้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ค้ำประกันอาจชำระหนี้ทั้งหมดหรือใช้สิทธิชำระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชำระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้ก่อนการผิดนัดชำระหนี้  ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ตนต้องรับผิดก็ได้ และให้นำความใน มาตรา 701 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในระหว่างที่ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชำระหนี้ของลูกหนี้ตามวรรคสาม เจ้าหนี้จะเรียกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพราะเหตุที่ลูกหนี้ผิดนัดในระหว่างนั้นมิได้

การชำระหนี้ของผู้ค้ำประกันตามมาตรานี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของผู้ค้ำประกันตาม มาตรา 693

(Visited 7,271 times, 24 visits today)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
เตรียมสอบทนายความภาคปฏิบัติ | กฎหมายไทย Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] หนังสือบอกกล่าวทวงถาม […]