notice-หนังสือ-บอกกล่าว-ทวงถาม-ติวทนาย-นาวิน-ขำแป้น

หนังสือบอกกล่าวทวงถาม

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
notice-หนังสือ-บอกกล่าว-ทวงถาม-ติวทนาย
notice-หนังสือ-บอกกล่าว-ทวงถาม-ติวทนาย

 

หนังสือ-บอกกล่าวทวงถาม
หนังสือ-บอกกล่าวทวงถาม

 

หนังสือบอกกล่าวทวงถาม (โนติส)

             ความหมาย

หนังสือบอกกล่าวทวงถาม หมายถึง หนังสือที่เจ้าหนี้หรือทนายความส่งถึงลูกหนี้เพื่อบอกกล่าวให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นเจ้าหนี้จะดำเนินการตามกฎหมาย

           ประโยชน์หนังสือบอกกล่าวทวงถาม

            1. เพื่อแจ้งให้ลูกหนี้รู้ว่ามีหนี้ที่ลูกหนี้จะต้องชำระให้แก่เจ้าหนี้

            2. ลูกหนี้อาจชำระหนี้แก่เจ้าหนี้โดยไม่ต้องฟ้องคดีให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่าย

            3. เพื่อให้เกิดผลบังคับตามกฎหมายเช่นการผิดนัด การบังคับจำนอง

            หลักการร่างหนังสือบอกกล่าวทวงถาม

หนังสือบอกกล่าวทวงถามใช้รูปแบบหนังสือราชการ จึงต้องมีข้อความดังต่อไปนี้

            1. สถานที่ทำหนังสือ (หนังสือทำที่ไหน)

            2. วันเดือนปีที่ออกหนังสือ

            3. เรื่อง… (ว่าด้วยเรื่องอะไร)

            4. เรียน… (มีหนังสือถึงใคร)

            5. อ้างถึง… (หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

            6. เนื้อหาหนังสือ

                6.1 กล่าวถึงมูลหนี้ผิดสัญญาหรือละเมิดอย่างไร (นิติสัมพันธ์)

                6.2 กล่าวถึงการโต้แย้งสิทธิอย่างไร

                6.3 กล่าวถึงความเสียหายมีอะไรบ้าง

                6.4 กล่าวถึงจำนวนเงินหรือหนี้อย่างอื่นที่ต้องชำระ

                6.5 ขอให้ชำระหนี้แก่ใคร ที่ไหน ภายในเวลากี่วัน

                6.6 คำลงท้าย

                6.7 ลายมือชื่อทนายความ หรือเจ้าหนี้

 

แบบฟอร์มหนังสือบอกกล่าวทวงถาม

 

                                                                                                                               ทำที่……………………….

วันที่………………………..

    เรื่อง…………………………

    เรียน………………………..

อ้างถึง …. (ถ้ามี)

ตามที่… 1. นิติสัมพันธ์

      2. ความเสียหาย

      3. หนี้ที่ต้องชำระ

ข้าพเจ้าในฐานะทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจาก……  จึงขอให้ท่านนำ…… ชำระให้แก่…… ภายใน……วัน

นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้น…… จำเป็นที่จะต้องดำเนินการกับท่านตามกฎหมายต่อไป

 

*** หมายเหตุ *** เนื่องจากตาม พรบ.ทวงหนี มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข จึงต้องแก้ไขข้อความในหนังสือทวงถามเล็กน้อย จาก  >> |จำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมายต่อไป |  เป็น >> |จำเป็นที่จะต้องดำเนินการกับท่านตามกฎหมายต่อไป |

หนังสือ-ทวงหนี้ค่าสินค้า
หนังสือ-ทวงหนี้ค่าสินค้า
หนังสือ-ทวงหนี้เงินกู้
หนังสือ-ทวงหนี้เงินกู้
หนังสือ-ทวงหนี้-ละเมิด
หนังสือ-ทวงหนี้-ละเมิด

 

(Visited 871 times, 3 visits today)

Leave a Reply

1 Comment on "หนังสือบอกกล่าวทวงถาม"

avatar
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] หนังสือบอกกล่าวทวงถาม […]