ท่องตัวบท

ท่องตัวบท

 

Question 1

มาตรา 67 

ผู้ใดกระทำความผิดด้วยความ
          (1) เพราะอยู่ใน หรือ ซึ่งไม่สามารถ หรือ ได้ หรือ
          (2) เพราะเพื่อให้ หรือ พ้นจาก และไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ เมื่อภยันตรายนั้น เพราะ ของตน
          ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการ แล้ว ผู้นั้น
 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 2,539 times, 10 visits today)