มาตรา 264 ปลอมเอกสาร

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 ความผิดฐานปลอมเอกสาร

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 264 ปลอมเอกสาร
มาตรา 264 ความผิดฐานปลอมเอกสาร

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔

ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดเติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน

ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร
 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

สารบัญ ประมวลกฎหมายอาญา

(Visited 271 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of