หนังสือมอบอำนาจ-นาวิน-ขำแป้น

หนังสือมอบอำนาจ

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ
รูปแบบหนังสือมอบอำนาจ
รูปแบบหนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจที่กล่าวถึงนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไป (ไม่ไช่แบบฟอร์มศาล [ใบมอบฉันทะ (๑๐)] ที่ทนายความมอบฉันทะให้เสมียนทนายความ)

รูปแบบการทำหนังสือมอบอำนาจ

๑. ระบุบนหัวกระดาษว่า “หนังสือมอบอำนาจ”

๒. ระบุสถานที่ทำหนังสือมอบอำนาจ

๓. ระบุวันที่ทำหนังสือมอบอำนาจ

๔. ระบุชื่อ ที่อยู่ (เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน) ของทั้งผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ

๕. ระบุกิจการที่ต้องการมอบอำนาจ

๖. ระบุว่ากิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเอง

๗. ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน

หลักกฎหมาย

(๑) ใครมอบ

(๒) มอบอำนาจให้ใคร

(๓) ให้ทำอะไร (ให้ดำเนินคดีแทน)

(๔) การกระทำของผู้รับมอบอำนาจ ถือเป็นการกระทำของผู้มอบอำนาจทุกประการ

(๕) ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๖๐

คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีที่คู่ความเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้แทนในกรณีที่คู่ความเป็นนิติบุคคล จะว่าความด้วยตนเองและดำเนินกระบวนพิจารณาทั้งปวงตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ของตนหรือจะแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคนให้ว่าความและดำเนินกระบวนพิจารณาแทนตนก็ได้

ถ้าคู่ความหรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้แทนตนในคดี ผู้รับมอบอำนาจเช่นว่านั้นจะว่าความอย่างทนายความไม่ได้แต่ย่อมตั้งทนายความเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาได้

หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ
(Visited 345 times, 1 visits today)

Leave a Reply

1 Comment on "หนังสือมอบอำนาจ"

avatar
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] หนังสือมอบอำนาจ […]