ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55

กฎหมาย, กฎหมายวิธีสบัญญัติ1
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55

เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น เกี่ยวกับ สิทธิ หรือ หน้าที่ ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้น ชอบที่จะเสนอคดีของตน ต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่ง และ ประมวลกฎหมายนี้

(Visited 114 times, 1 visits today)

One thought on “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55

  • หัวใจของ การเริ่มต้นในการฟ้องคดี ใน วิแพ่ง มาตรา 55 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ใส่ความเห็น